Yhdennetty meripolitiikka (YMP)

Merellisten elinkeinojen muodostamalla toiminnallisella kokonaisuudella eli meriklusterilla on suuri taloudellinen merkitys. Suomen ulkomaankaupasta yli 80 % kulkee meriteitse, joten merenkulkuelinkeinoilla on keskeinen rooli meriklusterissa. Suomella on myös erityisosaamista sisältävä verkosto toimijoita, joille tyypillistä on kansainvälisyys. Merellisten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on perinteinen vahva suomalainen alue, johon liittyy paljon myös aineettomia arvoja.

Yhdennetty meripolitiikka on kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkiin mereen liittyviin unionin politiikkoihin. Se perustuu ajatukseen, että koordinoimalla politiikkojaan unioni voi saada meristä ja valtameristä suuremman hyödyn huomattavasti vähäisemmin ympäristövaikutuksin. Siksi yhdennetty meripolitiikka käsittää niinkin monipuolisia aloja kuin kalastus ja vesiviljely, merenkulku ja merisatamat, meriympäristö, merten tutkimus, merellä tapahtuva energiantuotanto, laivanrakennus ja mereen liittyvät teollisuudenalat, merivalvonta, meri- ja rannikkomatkailu, työllisyys, rannikkoalueiden kehitys ja ulkosuhteet meriasioissa.

Tavoitteisiin kalastuksenhoidon alalla kuuluu esimerkiksi seuraavien haitallisten käytäntöjen eliminointi: poisheitot, tuhoavat kalastuskäytännöt (kuten pohjatroolikalastus herkillä alueilla) sekä laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus. Tavoitteena on myös edistää ympäristön kannalta turvallista vesiviljelyä.

Suomessa meripolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset merellisten elinkeinojen kestävälle kasvulle, meriympäristön suojelun tason parantumiselle sekä merellisten viranomaistoimintojen yhteistoiminnan ja vaikuttavuuden lisääntymiselle. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella kehitys- ja yhteistyöllä merialueen valvonnassa, aluesuunnittelussa ja suojelussa sekä meritiedon käytössä, seurannassa ja meriklusterin osaamisen kehittämisessä.

Valtioneuvoston kanslia koordinoi EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa Suomessa. Meripolitiikan edistämistoimille voidaan myöntää tukea valtioneuvoston kanslian vahvistaman käyttösuunnitelman perusteella.

Luettelon meripolitiikan hankkeista löydät Valtioneuvoston kanslian sivuilta.

Lue lisää yhdennetystä meripolitiikasta Euroopan parlamentin ja Valtioneuvoston kanslian sivuilta.