Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta kalatalouteen

Tälle sivulle kerätään kalataloushallinnolle tulleita kysymyksiä koronavirustilanteen vaikutuksesta kalatalousalaan. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun tilannekuva päivittyy ja ajankohtaista tietoa saadaan lisää.  Kansallisen tuen osalta tiedot on päivitetty vastaamaan 5.10.2020 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen muutoksen mukaisia ehtoja. 

Kansallinen kriisituki

 • Yritys voi saada tukea 2 000 – 120 000 euroa.
 • Jalostuksen ja kaupan yritykset: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laskee myönnettävän avustuksen seuraavalla kaavalla: Laskukaavassa huomioidaan vertailuajankohdan liikevaihto, tukikauden liikevaihto, palkkakustannukset, kiinteät kustannukset sekä omavastuu.
 • Alkutuotannon yritykset: Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 70 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta.
 • Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin.
 • Avusta ei saa käyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 1 artiklan a-k alakohdissa lueteltuihin käyttötarkoituksiin.
 • Alkutuotanto: 
 • Hyväksyttäviä kustannuksia alkutuotannossa ovat:
  •  ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot;
  • palkka ja henkilöstökulut;
  • vuokrakulut ja kiinteistökulut; sekä
  • muut vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömiksi arvioidut menot.
 • Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voidaan ottaa myös huomioon avustuksen suuruuden määrittämisessä, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen.
 • Avustus on pääasiassa tarkoitettu kiinteiden kulujen kattamiseen. Muuttuvia kuluja voidaan korvata, jos se on avustuksen saajan tilanteen kannalta erityisen perusteltua. Esimerkiksi polttoainekuluja voidaan korvata, jos esimerkiksi kalastaja joutuu koronatilanteen vuoksi kuljettamaan saalista normaalia pidemmälle myyntiin tai se on muuten perusteltua. Hakijan tulee perustella avustuksen tarve muuttuviin kuluihin.
 •  Lainanlyhennyksiin ei pääsääntöisesti myönnetä avustusta. Pankin kanssa kannattaa neuvotella lyhennysvapaista. Lainojen korot voivat kuitenkin olla tukikelpoisia.
 •  Vakuutusmaksut ovat tukikelpoisia.
 • Avustuksella ei voida tukea investointeja. Investointitoimenpiteitä voidaan rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta.
 • Jalostus ja kauppa: 
 • Jalostuksessa ja kaupassa avustusta myönnetään laskukaavan perusteella. Siinä huomioidaan tukikauden palkat ja kiinteät kustannukset eli vuokrakulut ja muut yrityksen kulut sen omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut.
 • Kansallista tukea voivat saada kalastuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalanjalostuksen yritykset koosta riippumatta. Tukea voidaan myöntää yrityksille, joiden taloustilanne on heikentynyt koronaviruksen vuoksi, mutta joilla on kannattavan toiminnan edellytykset. Kalastajien tulee olla Manner-Suomessa I luokan kaupallisia kalastajia tai Ahvenanmaalla päätoimisia kaupallisia kalastajia.
 • Jalostuksen ja kaupan yritykset: Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan vertailuajankohdan (1.3.−30.6.2019) liikevaihto on ollut vähintään 20 000 euroa.
 • Avustuksen saajan on toimitettava avustuksen myöntäneelle elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle selvitys avustuksen käytöstä ja yritystoiminnan jatkumisesta viimeistään avustuspäätöksessä määrättynä päivänä. Selvityslomakkeen löydät täältä.
 • Tukea haetaan Pohjois-Savon, Lapin tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Hakuohjeet ja -lomakkeet löydät täältä.
 • Avustusta voi pääsääntöisesti hakea vain kerran. Perustellusta syystä avustusta voi kuitenkin hakea uudestaan, mutta avustukset eivät yhteenlaskettuina voi ylittää enimmäistukiaikaa eivätkä 120 000 euron ylärajaa.
 • Avustuksen ehdot muuttuivat avustusta koskevan valtioneuvoston asetuksen muutoksen tullessa voimaan 5.10.2020. Jos yritys on hakenut avustusta aiempien ehtojen mukaisesti ja saanut päätöksen, se voi jättää uuden hakemuksen. Avustuksen laskennallisesta määrästä vähennetään yrityksen aiemmin saamat, covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseen tarkoitetut tuet.
 • Muutoksen voimaan tullessa vireillä olleisiin hakemuksiin sovelletaan alkuperäisiä avustusehtoja. Jos yrityksellä on hakemus vireillä avustuksen ehtojen muuttuessa ja se haluaa hakea avustusta uusien ehtojen mukaisesti, sen tulee tehdä uusi hakemus.
 • Yksinyrittäjän tulee ensisijaisesti hakea tukea toimeentuloon Kelasta. Jos yrittäjä ei kuitenkaan ole oikeutettu Kelan tukeen, voi toimeentulon varmistaminen olla peruste avustuksen myöntämiselle kalatalouden alkutuotannon osalta.

Load More

EMKR:n tuki

Kyllä, hankkeen keston pidentämisestä voi neuvotella rahoittavan ELY-keskuksen kanssa.

Kustannukset ovat tukikelpoisia, jos niitä ei ole mahdollista hakea takaisin esimerkiksi palvelun tarjoajalta.

Kyllä, tukien myöntäminen ja maksatus pyritään hoitamaan normaalissa aikataulussa. ELY-keskukset ja KEHA-keskus palvelevat toistaiseksi vain puhelimitse ja sähköisesti.

 • Ennakkomaksut, tukitasojen korotukset ja mahdollisuus pakkausinvestointien tukemiseen julkisissa satamissa ovat käytettävissä koronatilanteeseen liittyvissä hankkeissa.
 • Tarve korotettuun tukeen ja perustelut tulee tuoda esiin tukihakemuksessa. Perustelujen tulee liittyä koronavirustilanteen aiheuttamaan sopeuttamistarpeeseen.
 • Tukitasoja voidaan korottaa seuraavasti:
  • Investointihankkeissa, joissa tuen taso olisi normaalisti 40 %, voidaan tasoa perustellusta syystä korottaa 50 %:iin.
  • Jalostuksen ja tukkukaupan investoinneissa, joissa tuen taso olisi normaalisti 20 %, voidaan tasoa perustellusta syystä korottaa 35 %:iin. Mikäli kyse on uutuusarvoltaan merkittävästä investoinnista tai se liittyy vajaasti hyödynnettyjen lajien jalostukseen, tukea voidaan korottaa 50 %:iin.
  • Pienimuotoiseen rannikkokalastukseen ja sisävesikalastukseen liittyvien toimien osalta, joissa tuen taso olisi normaalisti 50 %, voidaan tasoa perustellusta syystä korottaa 60 %:iin. Kollektiivisissa toimissa voidaan tukitasoa korottaa enintään 80 %:iin.
 • Jos hankkeessa osa investoinneista liittyy koronatilanteeseen ja osa ei, tämä voidaan ottaa huomioon tukiprosentin määrittämisessä.
 • EMKR:n tukea voivat saada kalastuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalanjalostuksen yritykset lukuun ottamatta suuryrityksiä. Tukea voi saada kehittämis- ja investointihankkeisiin.
 • Tukea voi saada investointi- ja kehittämishankkeisiin, jotka voivat liittyä myös koronatilanteeseen sopeutumiseen.
 • Esimerkiksi kalastuksessa art. 27 neuvonta, art. 30 monipuolistaminen, art. 42 saaliin arvon lisääminen ja art. 26 innovointi voivat soveltua koronatilanteeseen. Vesiviljelyssä esimerkiksi art. 47 innovointi, art. 49 neuvonta ja art. 48 investoinnit voivat olla avuksi, ja lisäksi art. 68 markkinoille saattaminen ja art. 69 jalostus voivat olla hyödyllisiä. Toimenpidekohtaiset hakuohjeet löydät täältä.
 • Erityisesti koronatilannetta varten on otettu käyttöön mahdollisuus ennakkomaksuihin, tukitasojen harkinnanvaraiseen korottamiseen sekä pakkausinvestointien tukeminen julkisissa satamissa. Tarkemman ohjeen löydät täältä.

Ennakkoa voi saada, jos korona on heikentänyt yrityksen taloudellista tilannetta ja ennakko on tarpeen investoinnin toteuttamiseksi.

Koronaan liittyvissä hankkeissa tukitasoa voidaan korottaa 60 prosenttiin. Jos hanke on kollektiivinen, eli se on kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä samoin ehdoin, voidaan tukitasoa korottaa jopa 80 prosenttiin. Kollektiivisella hankkeella ei tässä yhteydessä tarkoiteta pienen, rajatun toimijajoukon hanketta, jonka tulokset eivät ole muiden hyödynnettävissä.

 • Jos hankkeelle ei ole vielä tehty maksuhakemuksia ja korona on vaikuttanut yrityksen maksuvalmiuksiin, hankkeelle voidaan perustellusta syystä myöntää ennakkoa. Hakijan tulee tällöin tehdy ely-keskukseen muutoshakemus, jolla hankkeelle haetaan ennakkoa, ja perustella, miten tilanne on koronan vuoksi muuttunut. Jos ennakko myönnetään, hakijan tulee tehdä maksatushakemus keha-keskukselle.
 • Jos hankkeelle on jo haettu maksatuksia, ennakkoa voidaan perustellusta syystä myöntää enintään 70 % vielä jäljellä olevasta tuesta. Jos hankkeen kokonaistuki on esimerkiksi 10 000 euroa ja siitä on maksettu hakijalle jo 2 000 euroa, voidaan jäljellä olevasta 8 000 euron osuudesta maksaa 70 % ennakkona. Hakijan tulee tehdä ely-keskukseen muutoshakemus, jolla hän hakee ennakkoa. Jos ennakko myönnetään, hakijan tulee hakea sitä maksuun keha-keskuksesta.
 • Jos hankkeelle on tehty tukipäätös jo aiemmin, korotettua tukea ei pääsääntöisesti myönnetä, koska korotuksen tulisi liittyä nimenomaan koronatilanteeseen.

Hankkeiden tulee liittyä koronatilanteeseen sopeutumiseen. Ne voivat olla esimerkiksi saaliin pakkaamiseen, säilyttämiseen ja jalostamiseen liittyviä investointeja tai uusien markkinakanavien etsimistä, kuten suoramyynnin kehittämistä.

Load More

Muut kysymykset

 • Kansallisesti maksettavaa avustusta voivat hakea kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset koosta riippumatta. Lue lisää täältä.
 • EMKR:n Suomen toimintaohjelman toimenpiteet ovat normaalisti hyödynnettävissä: esimerkiksi saaliin arvon lisääminen kalastuksessa mahdollistaa suoramyynnin hyödyntämisen, ja toiminnan monipuolistaminen voi auttaa sopeutumaan tilanteeseen viruksen aikana. Toimenpidekohtaiset hakuohjeet löydät täältä.
 • Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa on otettu käyttöön koronaan liittyviä poikkeustoimia: kehittämis- ja investointihankkeissa voidaan maksaa ennakkoa korkeintaan 70 % avustuksen määrästä. Lisäksi EMKR-hankkeissa tukitasoja voidaan harkinnanvaraisesti korottaa, jos hanke liittyy koronavirusepidemian vaikutuksiin sopeutumiseen. EMKR mahdollistaa lisäksi pakkausinvestointien tukemisen myös julkisissa satamissa. Lue lisää täältä.
 • Kelalta voi hakea tukea yrittäjän toimeentuloon. Lue lisää täältä.
 • Finnvera myöntää lainoille takauksia. Lue lisää Finnveran sivuilta,
 • ELY-keskuksien kehittämispalvelusta voi saada neuvontaa yrityksen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Business Finlandin, kuntien ja ELY-keskusten myöntämät toiminnan kehittämisavustukset eivät ole kalatalousalan yritysten haettavissa.
 • Kalatalousasioissa neuvovat Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ja maksatusasioissa KEHA-keskus. Lisäksi Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on +358 2950 24880 (arkisin 9.00–16.00). Hallinnollisesta valmistelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

ELY-keskuksen valvojat jatkavat kalansaaliiden purkamistarkastuksia satamissa ja purkupaikoissa sekä merivalvontaa. Tarkastuksia toteuttaessaan valvojat noudattavat erityisiä suojatoimenpiteitä hygienian ja henkilöiden välisten turvaetäisyyksien osalta. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, ettei tarkastuksista aiheudu tartuntariskiä kalastajille tai valvojille. Satelliittivalvonta, saalisseuranta sekä raportointivelvoitteiden noudattamisen valvonta jatkuvat ennallaan.

Kannattaa ottaa ensisijaisesti yhteys omaan pankkiin ja neuvotella lainasta. Valtio tukee pankkien mahdollisuuksia rahoittaa yrityksiä ja lainoille voi hakea takausta Finnverasta. Oman pankin kanssa voi myös neuvotella lainojen lyhennysvapaista.

Load More