EMKR-tukeen liittyvä keskeinen lainsäädäntö

Alla on listaus niistä kansallisista ja Unionin säädöksistä ja asetuksista, jotka koskevat kalastusta ja EMKR-tukea.

 

EU-asetus 1303/2013 ”Yleisasetus”
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä ja yleisistä säännöksistä annettu asetus

Asetuksen 1303/2013 nojalla annetut asetukset
EU-asetuksen 1303/2013 nojalla annetut muut ja tarkentavat asetukset

Meri- ja kalatalousrahaston EU-asetus ”Rahastoasetus” 508/2014
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annettu EU-asetus ns. rahastoasetus. Tässä asetuksessa on artiklakohtaiset tukikelpoiset toimenpiteet.

Euroopan unionin kalastussäädökset
EUR-lex -palvelusta löytyy Euroopan Unioinin kalastusta ja yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevat säädökset.

EMKR Laki 1093/2014
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta Suomessa.

VN:n asetus 1127/2015
Valtioneuvoston asetus EMKR toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta

Suomen säädöskokoelma (Finlex)
Finlex on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Palvelusta löytyy mm. ajantasainen lainsäädäntö ja alkuperäisten säädösten kokoelmat.

Komission delegoitu asetus 531/2015
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydennys, jossa yksilöidään kustannukset, joille voidaan myöntää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tukea kalastajien hygienia-, terveys-, turvallisuus- ja työolojen parantamiseksi, meriluonnon monimuotoisuuden ja meriekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kalastusalusten energiatehokkuuden parantamiseksi.