På denna sida samlar vi frågor som ställts till  fiskeriförvaltningen om coronaviruslägets konsekvenser för fiskerisektorn. Vi uppdaterar sidan i takt med att lägesbilden blir uppdaterad och vi får mer aktuell information.

 

De nationella stöden för fiskerinäringen

 • Stöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland. Vidare kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling och -förädling samt parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före coronakrisen.
 • Stöd kan beviljas för utgifter som är nödvändiga för fortsatt företagsverksamhet.
 • Godtagbara kostnader är
  • utgifter för anskaffning av externa tjänster och sakkunnigtjänster
  • löner och personalutgifter
  • hyres- och fastighetskostnader
  • andra utgifter som bedöms som nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet
 • Privatföretagarnas utkomstmöjligheter kan också beaktas vid fastställandet av stödets storlek om företagaren inte har rätt till tillfällig arbetslöshetsersättning för företagare.
 • Stöd får inte användas för de ändamål som anges i artikel 1 a–k i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
 • Med understödet kan inte stödjas investeringar. Investeringsåtgärder kan finansieras genom Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland.

Ensamföretagare ska i första hand ansöka om stöd för försörjningen hos Folkpensionsanstalten. Om företagaren dock inte har rätt till FPA:s stöd, kan utkomstmöjligheter också beaktas vid fastställandet av stödets storlek.

 • Stödets storlek kan variera mellan 3 000 och 120 000 euro. Stödet kan uppgå till högst 80 procent av det nödvändiga ekonomiska anpassningsbehov som NTM-centralen bedömer.
 • Stöd kan beviljas för en tidsperiod på högst sex månader som har börjat tidigast den 19 mars 2020.
 • Stödmottagaren ska lämna NTM-centralen en redovisning över användningen av stödet och över hur företagsverksamheten fortgår senast det datum som anges i stödbeslutet. Redovisningen görs på en blankett som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.
 • Stödansökan lämnas in enligt företagets hemort till NTM-centralen antingen i Egentliga Finland, Norra Savolax eller i Lappland. Anvisningar och blanketter för ansökan om stöd finns här. Stöden kan sökas fr.o.m. 18.5.2020.
 • För att fylla i ansökan behöver du bland annat följande uppgifter: uppgifter om företagets ekonomiska situation innan epidemin bröt ut, en redogörelse för hur företagets ekonomiska situation har försämrats på grund av epidemin och en plan för stabilisering av ekonomin samt en uppskattning av företagets förutsättningar för affärsverksamhet 2021. Du behöver också en redogörelse för de kostnader som stöd söks för samt motiveringar samt uppgifter om annat offentligt stöd som företaget ansökt om och/eller fått för att mildra konsekvenserna av coronavirusepidemin

Load More

Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

 • EHFF kan beviljas stöd till företag inom fiske, vattenbruk, handel med fisk och beredning av fisk, med undantag för storföretag. Stöd kan fås för utvecklings – och investeringsprojekt.
 • Berätta om behovet av höjt stöd och motiveringarna i stödansökan. Motiveringen ska hänföra sig till det anpassningsbehov som coronavirussituationen medför.
 • En höjning av det maximala stödbeloppet kan prövas enligt följande:
  • I investeringsprojekt där stödnivån normalt är 40 procent kan nivån av grundad anledning höjas till 50 procent.
  • I fråga om investeringar i beredning och partihandel, där stödnivån normalt är 20 procent, kan nivån av grundad anledning höjas till 35 procent. Om det är fråga om en investering med betydande nyhetsvärde eller om investeringen hänför sig till beredning av underutnyttjade arter, kan stödet höjas till 50 procent.
  • När det gäller åtgärder som hänför sig till småskaligt kustfiske och insjöfiske, för vilka stödnivån normalt är 50 procent, kan nivån av grundad anledning höjas till 60 procent. När det gäller kollektiva åtgärder kan stödnivån höjas till högst 80 procent.
 • Om en del av investeringarna i ett projekt hänför sig till coronasituationen och en del inte gör det, kan detta beaktas vid fastställandet av stödprocenten.
 • Ja, du kan förhandla med den finansierande närings-, trafik- och miljöcentralen om en förlängning.
 • Stödet kan beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt som också kan hänföra sig till anpassning till coronasituationen.
 • Till exempel inom fiske art. 27 rådgivningstjänster, art. 30 diversifiering, art. 42 förbättrande av fångstens mervärde och art. 26 innovation kan vara nyttiga i coronasituationen. Inom vattenbruk till exempel art. 47 innovation, art. 49 rådgivningstjänster och art. 48 investeringar kan vara till hjälp, samt art. 68 saluföringsåtgärder och art. 69 beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Läs mer här.
 • För att underlätta situationen har EHFF infört förskottsbetalningar, behovsprövad höjning av stödnivåer samt en möjlighet att bevilja stöd för investeringar i förpackningssystem även i offentliga hamnar. Läs mer här.
 • Förskottsbetalningar, behovsprövad höjning av stödnivåer samt en möjlighet att bevilja stöd för investeringar i förpackningssystem även i offentliga hamnar kan utnyttjas i projekt som hänföra sig till anpassning till coronasituationen.
 • Kostnaderna ger rätt till stöd om det inte är möjligt att du får tillbaka pengarna till exempel av tjänsteleverantören.
 • Ja, det är meningen att stöden beviljas och betalas ut enligt normal tidsplan. NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret betjänar tills vidare endast per telefon och elektroniskt.

Load More

Andra frågor

 • Nationella stöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland. Vidare kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling och -förädling samt parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före coronakrisen. Läs mer.
 • Åtgärderna i EHFF:s operativa program för Finland kan tillämpas på normalt sätt: till exempel åtgärden Förbättrande av fångstens mervärde ger en möjlighet till direktförsäljning och åtgärden Diversifiering av verksamheten kan bidra till att anpassa sig till situationen vid epidemin. De åtgärdsspecifika ansökningsanvisningarna hittar du här.
 • EHFF har infört förskottsbetalningar, behovsprövad höjning av stödnivåer samt en möjlighet att bevilja stöd för investeringar i förpackningssystem även i offentliga hamnar. Läs mer här.
 • Ensamföretagare ska i första hand ansöka om stöd för försörjningen hos Folkpensionsanstalten.
 • Finnvera beviljar garantier för lån. Läs mer på Finnveras webbplats. 
 • NTM-centralernas utvecklingstjänst kan ge råd i frågor som gäller utveckling av företag.
 • I fiskerifrågor ges råd av närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland och i utbetalningsärenden av utvecklings- och förvaltningscentret. Även FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen ger råd till företag i ekonomiska svårigheter. Rådgivningstjänstens riksomfattande telefonnummer är +358 2950 24880 (vardagar 9.00–16.00). För den administrativa beredningen svarar jord- och skogsbruksministeriet: https://mmm.fi/emkr.
 • I första hand ska du kontakta din bank och förhandla om ett lån. Staten bidrar till bankernas möjligheter att finansiera företag och det är möjligt att ansöka om en lånegaranti hos Finnvera. Du kan också förhandla med din bank om uppskov med låneamorteringarna.
 • Förberedelserna kan dra ut på tiden eftersom evenemang som kräver fysisk närvaro inte kan ordnas enligt planerna. Till exempel NTM-centralernas regionala evenemang som är öppna för alla måste flyttas.
 • NTM-centralens övervakare fortsätter att kontrollera landning av fångster i hamnar och på landningsplatser samt att utföra sjöbevakning. Vid kontrollerna följer övervakarna instruktionerna om särskilda skyddsåtgärder i fråga om hygien och säkerhetsavstånd mellan personer. Med dessa åtgärder ser man till att kontrollerna inte medför någon smittorisk för fiskare eller övervakare. Satellitövervakningen, fångstkontrollerna och övervakningen av att kraven på rapportering uppfylls fortsätter som vanligt.

Load More