På denna sida samlar vi frågor som ställts till  fiskeriförvaltningen om coronaviruslägets konsekvenser för fiskerisektorn. Vi uppdaterar sidan i takt med att lägesbilden blir uppdaterad och vi får mer aktuell information. Information om det nationella stödet har uppdaterats  att de motsvarar villkoren i den ändring av statsrådets förordning som trädde i kraft 5.10.2020.

 

De nationella stöden för fiskerinäringen

 • Stödansökan lämnas in enligt företagets hemort till NTM-centralen antingen i Egentliga Finland, Norra Savolax eller i Lappland. Anvisningar och blanketter för ansökan om stöd finns här.
 • Stödmottagaren ska lämna NTM-centralen en redovisning över användningen av stödet och över hur företagsverksamheten fortgår senast det datum som anges i stödbeslutet. Redovisningen görs på en blankett som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Läs mer här.
 • Stödets storlek kan variera mellan 2 000 och 120 000 euro.
 • Företag inom fiskförädling samt detaljhandel och partihandel med fisk: Närings-, trafik- och miljöcentralen beräknar det understöd som beviljas med följande formel:
 • Primärproduktionsföretag inom fiskerinäringen: Stödet kan uppgå till högst 70 procent av det nödvändiga ekonomiska anpassningsbehov som NTM-centralen bedömer.

Ensamföretagare ska i första hand ansöka om stöd för försörjningen hos Folkpensionsanstalten. Om företagaren dock inte har rätt till FPA:s stöd, kan utkomstmöjligheter också beaktas vid fastställandet av stödets storlek när det gäller primärproduktionsföretag.

 • Understöd kan i regel sökas endast en gång. Av grundad anledning kan understöd dock sökas på nytt, men de sammanlagda understöden får inte överstiga den maximala stödtiden på sex månader eller den övre gränsen på 120 000 euro.
 • Villkoren för understödet förändrades när ändringen i statsrådets förordning om understöd trädde i kraft den 5.10.2020. Om ett företag har ansökt om understöd enligt tidigare villkor och fått ett beslut, kan det lämna in en ny ansökan. Eventuellt tidigare beviljat understöd beaktas vid prövningen av det nya understödet.
 • På ansökningar som är anhängiga när ändringen träder i kraft tillämpas de ursprungliga understödsvillkoren. Om företaget har en ansökan anhängig när villkoren för understödet ändras och vill ansöka om understöd enligt de nya villkoren, ska företaget göra en ny ansökan.
 • Stöd kan beviljas för utgifter som är nödvändiga för fortsatt företagsverksamhet.
 • Stöd får inte användas för de ändamål som anges i artikel 1 a–k i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
 • Primärproduktionen: 
 • Godtagbara kostnader är
  • utgifter för anskaffning av externa tjänster och sakkunnigtjänster
  • löner och personalutgifter
  • hyres- och fastighetskostnader
  • andra utgifter som bedöms som nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet
 • Privatföretagarnas utkomstmöjligheter kan också beaktas vid fastställandet av stödets storlek om företagaren inte har rätt till tillfällig arbetslöshetsersättning för företagare.
 • Understödet är huvudsakligen avsett att täcka fasta kostnader. Rörliga kostnader kan ersättas om det är särskilt motiverat med tanke på din situation. Till exempel bränslekostnader kan ersättas om du t.ex. på grund av coronakrisen är tvungen att transportera fångsten för försäljning till en plats som ligger längre bort än den vanliga försäljningsplatsen eller om det annars är motiverat. Du ska motivera behovet av understöd för rörliga kostnader.
 • I regel beviljas inte understöd för amorteringar. Du kan också förhandla med din bank om uppskov med låneamorteringarna. Räntorna på lån kan dock ge rätt till stöd.
 • Försäkringspremierna ger rätt till stöd.
 • Med understödet kan inte stödjas investeringar. Investeringsåtgärder kan finansieras genom Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland.
 • Fiskförädling och -handel: 
 • Storleken av stödet till företag inom fiskförädling och -handel baserar sig i fortsättningen på en beräkningsformel. I den beaktas löner och fasta kostnader, det vill säga hyreskostnader och andra kostnader för företagets egna fastighetstillgångar, hyra av utrustning och föremål, ersättningar för nyttjanderätt samt licensavgifter.
 • Stöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland. Vidare kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling och -förädling samt parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före coronakrisen. Stöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland.
 • Företag inom fiskförädling samt detaljhandel och partihandel med fisk: Som förutsättning för beviljande av understöd är att sökandens omsättning vid jämförelsetidpunkten (1.3-30.6.2019) har varit minst 20 000 euro.

Load More

Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

 • Ja, det är meningen att stöden beviljas och betalas ut enligt normal tidsplan. NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret betjänar tills vidare endast per telefon och elektroniskt.
 • Kostnaderna ger rätt till stöd om det inte är möjligt att du får tillbaka pengarna till exempel av tjänsteleverantören.
 • Förskottsbetalningar, behovsprövad höjning av stödnivåer samt en möjlighet att bevilja stöd för investeringar i förpackningssystem även i offentliga hamnar kan utnyttjas i projekt som hänföra sig till anpassning till coronasituationen.
 • Stödet kan beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt som också kan hänföra sig till anpassning till coronasituationen.
 • Till exempel inom fiske art. 27 rådgivningstjänster, art. 30 diversifiering, art. 42 förbättrande av fångstens mervärde och art. 26 innovation kan vara nyttiga i coronasituationen. Inom vattenbruk till exempel art. 47 innovation, art. 49 rådgivningstjänster och art. 48 investeringar kan vara till hjälp, samt art. 68 saluföringsåtgärder och art. 69 beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Läs mer om stöder.
 • För att underlätta situationen har EHFF infört förskottsbetalningar, behovsprövad höjning av stödnivåer samt en möjlighet att bevilja stöd för investeringar i förpackningssystem även i offentliga hamnar. Läs mer om första hjälpen till fiskerisektorn.
 • I fråga om coronarelaterade projekt kan stödnivån höjas upp till 60 procent. Om projektet är kollektivt, det vill säga alla aktörer kan använda sig av projektresultaten på samma villkor, kan stödnivån höjas upp till 80 procent. Med kollektivt projekt avses i detta sammanhang inte projekt som drivs av ett litet begränsat antal aktörer och vars resultat inte kan utnyttjas av andra.
 • Om du ännu inte har lämnat in några ansökningar om utbetalning och coronakrisen har inverkat på företagets likviditet, kan förskott av grundad anledning beviljas för projektet. Då ska du lämna en ändringsansökan till NTM-centralen för att söka förskott och motivera hur läget har förändrats på grund av coronakrisen. Om du beviljas förskott, ska du lämna in en ansökan om utbetalning till utvecklings- och förvaltningscentret.
 • Om du redan ansökt om utbetalning av stöd för projektet, kan förskott av grundad anledning beviljas upp till högst 70 procent av det kvarstående stödet. Om det totala stödet för projektet är till exempel 10 000 euro och du har redan fått 2 000 euro, kan 70 procent av den kvarstående andelen på 8 000 euro betalas i förskott. Du ska göra en ändringsansökan till NTM-centralen för att söka förskott. Om du beviljas förskott, ska du lämna in en ansökan om utbetalning till utvecklings- och förvaltningscentret.
 • Om du redan tidigare har fått ett beslut om stöd för projektet, beviljas du i regel inte höjt stöd eftersom höjningen uttryckligen ska hänföra sig till coronakrisen.
 • Du kan få förskott om coronakrisen har försämrat företagets ekonomi och om du behöver förskottet för att genomföra investeringen.
 • Ja, du kan förhandla med den finansierande närings-, trafik- och miljöcentralen om en förlängning.
 • Berätta om behovet av höjt stöd och motiveringarna i stödansökan. Motiveringen ska hänföra sig till det anpassningsbehov som coronavirussituationen medför.
 • En höjning av det maximala stödbeloppet kan prövas enligt följande:
  • I investeringsprojekt där stödnivån normalt är 40 procent kan nivån av grundad anledning höjas till 50 procent.
  • I fråga om investeringar i beredning och partihandel, där stödnivån normalt är 20 procent, kan nivån av grundad anledning höjas till 35 procent. Om det är fråga om en investering med betydande nyhetsvärde eller om investeringen hänför sig till beredning av underutnyttjade arter, kan stödet höjas till 50 procent.
  • När det gäller åtgärder som hänför sig till småskaligt kustfiske och insjöfiske, för vilka stödnivån normalt är 50 procent, kan nivån av grundad anledning höjas till 60 procent. När det gäller kollektiva åtgärder kan stödnivån höjas till högst 80 procent.
 • Om en del av investeringarna i ett projekt hänför sig till coronasituationen och en del inte gör det, kan detta beaktas vid fastställandet av stödprocenten.
 • Projekten ska handla om anpassning till coronavirusläget. Det kan till exempel röra sig om investeringar i förpackning, förvaring och beredning av fångst eller sökande efter nya marknadskanaler, såsom utveckling av direktförsäljning.
 • EHFF kan beviljas stöd till företag inom fiske, vattenbruk, handel med fisk och beredning av fisk, med undantag för storföretag. Stöd kan fås för utvecklings – och investeringsprojekt.

Load More

Andra frågor

 • NTM-centralens övervakare fortsätter att kontrollera landning av fångster i hamnar och på landningsplatser samt att utföra sjöbevakning. Vid kontrollerna följer övervakarna instruktionerna om särskilda skyddsåtgärder i fråga om hygien och säkerhetsavstånd mellan personer. Med dessa åtgärder ser man till att kontrollerna inte medför någon smittorisk för fiskare eller övervakare. Satellitövervakningen, fångstkontrollerna och övervakningen av att kraven på rapportering uppfylls fortsätter som vanligt.
 • I första hand ska du kontakta din bank och förhandla om ett lån. Staten bidrar till bankernas möjligheter att finansiera företag och det är möjligt att ansöka om en lånegaranti hos Finnvera. Du kan också förhandla med din bank om uppskov med låneamorteringarna.
 • I fiskerifrågor ges råd av närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland och i utbetalningsärenden av utvecklings- och förvaltningscentret. Även FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen ger råd till företag i ekonomiska svårigheter. Rådgivningstjänstens riksomfattande telefonnummer är +358 2950 24880 (vardagar 9.00–16.00). För den administrativa beredningen svarar jord- och skogsbruksministeriet: https://mmm.fi/emkr.
 • Nationella stöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland. Vidare kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling och -förädling samt parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före coronakrisen. Läs mer om ansökan om stöd.
 • Åtgärderna i EHFF:s operativa program för Finland kan tillämpas på normalt sätt: till exempel åtgärden Förbättrande av fångstens mervärde ger en möjlighet till direktförsäljning och åtgärden Diversifiering av verksamheten kan bidra till att anpassa sig till situationen vid epidemin. Läs mer on de åtgärdsspecifika ansökningsanvisningarna.
 • EHFF har infört förskottsbetalningar, behovsprövad höjning av stödnivåer samt en möjlighet att bevilja stöd för investeringar i förpackningssystem även i offentliga hamnar. Läs mer om första hjälpen till fiskerisektorn.
 • Ensamföretagare ska i första hand ansöka om stöd för försörjningen hos Folkpensionsanstalten.
 • Finnvera beviljar garantier för lån. Läs mer på Finnveras webbplats. 
 • NTM-centralernas utvecklingstjänst kan ge råd i frågor som gäller utveckling av företag.

Load More