Den nya programperioden 2021–2027

Europeiska havs- och fiskerifondens nya programperiod håller på att beredas. Inom EU bereds en ny EHFF-förordning och en gemensam fondförordning. Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar ett nytt operativt program för Finland och bereder nationell lagstiftning. Målet är att den nya programperioden ska inledas i mitten av 2021. Med finansieringen för programperioden 2014–2020 strävar man efter att säkerställa att övergången mellan den gamla och den nya programperioden ska ske utan avbrott i finansieringen. Allmänheten och intressegrupper har möjlighet att påverka beredningen i samband med remissbehandlingar och öppna workshoppar.

I maj 2018 lade kommissionen fram ett förslag till en flerårig budgetram för 2021–2027. För Europeiska havs- och fiskerifonden avsätts 6,14 miljarder euro, varav Finlands andel kommer att utgöra ca 71,8 miljoner euro.

Europeiska havs- och fiskerifonden fortsätter att verka på motsvarande sätt under den kommande programperioden.

Förslaget till förordning omfattar följande prioriteringar:

  1. främja hållbart fiske och bevarande av marina biologiska naturresurser,
  2. bidra till livsmedelstryggheten genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet,
  3. göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välmående kustsamhällen samt
  4. möjliggöra trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner.