Programmets logotyper och informationsförmedling

Allmänna anvisningar

– Det rekommenderas att man använder EHFF-logotypen i all kommunikation
– I all kommunikations- och publiceringsverksamhet som riktar sig till den breda allmänheten ska det anges att projektet får stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden genom att göra följande synliga:
a) unionens symbol (EU:s flagga, ladda ner här och en hänvisning till Europeiska unionen
b) en hänvisning till Europeiska havs- och fiskerifonden eller, om det handlar om ett projekt som får stöd från flera fonder, en hänvisning till EU:s struktur- och investeringsfonder
– När man informerar om projektet nämns alltid Europeiska havs- och fiskerifondens deltagande i finansieringen av projektet. I allmänhet omnämns också den myndighet som beviljat stödet.
– Informationsmaterialet arkiveras tillsammans med det övriga projektmaterialet enligt samma arkiveringsprinciper.

Tekniska anvisningar rörande kommunikation

Tekniska anvisningar rörande kommunikation ges i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 763/2014 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden om tillämpningen av bestämmelser om tekniska egenskaper och unionens symbol i informations- och offentlighetsåtgärderna.

Kommunikationsanvisningarna i sin helhet hittar du här (PDF)

Åtgärdsprogrammets logotyp

Logotyper för åtgärdsprogrammet som kan användas för tryck kan laddas ner från havs- och fiskerinäringsnätverkets bildbank.

Europeiska havs- och fiskerifonden Finlands operativa program 2014-2020 logo