Stöd till fiskare

Fiskare kan ansöka om stöd till exempelvis motorbyte på ett fiskefartyg, innovationer inom fiske och miljöinvesteringar eller diversifiering av verksamheten. Målet med stöden är att främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske (Unionsprioritering 1). Stödbeloppet varierar beroende på stödform. Är du intresserad av att bli yrkesfiskare? Läs mer om ämnet på NTM-centralens webbplats!

Vem kan söka?

Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden beviljas till fiskare med en egen fiskfångst med ett värde på över 10 000 euro (medelvärdet de tre senaste åren eller planen för de tre kommande åren). Om det slutliga stödbeloppet understiger 1 000 euro beviljas inget stöd. Ersättningsinvesteringar, med undantag av motorbyte, är inte stödberättigade.

För att beviljas stöd måste man även uppfylla de allmänna förutsättningarna för stöd och de åtgärdsspecifika urvalskriterierna.

Kontinuerlig och tidsbegränsad ansökan

De olika stödformerna när det gäller fiske är antingen tidsbegränsad eller kontinuerlig.

Inom kontinuerlig ansökan finns följande stödformer:

 • Hälsa och säkerhet inom fisket
 • Motorbyte på fiskefartyg
 • Miljöinvesteringar i fiske
 • Ökat värde på fångsten
 • Stöd till unga fiskare
 • Diversifiering av verksamheten
 • Rådgivningstjänster om fiske
 • Kunskap och dialog
 • Utveckling av fiskehamnar och utloppsplatser (under 200 000 €/60 %)
 • Regionala fiskerigrupper

Tidsbegränsade stödformer är:

 • Innovationer inom fiske
 • Partnerskap mellan forskare och fiskare
 • Miljöinnovationer inom fiske
 • Skydd och restaurering av vattenekosystemet
 • Utveckling av fiskehamnar och utloppsplatser
 • Återvinning av avfall från havet
 • Ersättning för skador på fångsten orsakad av sälar och storskarvar.