Stöd till vattenbruk

Inom vattenbruk finns det möjligheter till en kraftig tillväxt. Efterfrågan på odlad fisk ökar globalt, vilket ger exportmöjligheter även för finska produkter. I Finland kan man odla stor regnbågslax, som det är efterfrågan på inom den inhemska förädlingsindustrin. Det finns även exportmöjligheter för dessa produkter och för specialkunskaper inom fiskodling. Dessutom har man i Finland utvecklat ett teknik för hållbar fiskodling, som kan exporteras till andra länder. Genom att utöka det internationella forsknings- och utvecklingsarbetet skapas nya samarbetsmöjligheter även för finska aktörer.

Det har skett en utveckling i branschen, i synnerhet när det gäller miljöpåverkan. Exempelvis recirkuleringsteknik lämpar sig för förhållanden där man producerar många olika arter. Dessutom finns det nya möjligheter inom utveckling och integrering av tekniken för öppet vatten och annan verksamhet på öppet vatten. Samtidigt erbjuder innovationer inom återvinning av näringsämnen, som exempelvis Östersjöfoder, nya möjligheter till en mer hållbar produktion.

Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden beviljas till vattenbruksföretag. Enligt EU-förordning 508/2014 kan man bevilja stöd till projekt som främjar tematiska mål enligt Unionsprioritering 2, det vill säga ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.

Detta mål kan även främjas genom att sträva efter följande särskilda mål, som man även kan beviljas EHFF-stöd för:
a) stöd till teknisk utveckling, innovation och effektivisering av kunskapsöverföring;
b) förbättringar av konkurrenskraften och livskraften hos vattenbruksföretag, i synnerhet små och medelstora företag, inklusive förbättringar av säkerhet och arbetsförhållanden;
c) skydd av och återställande av den biologiska mångfalden samt förbättring av ekosystemen i anslutning till vattenbruk och främjande av ett resurseffektivt vattenbruk;
d) vattenbruk med en hög miljöskyddsnivå, främjande av djurhälsa och djurens välbefinnande samt folkhälsan och den allmänna säkerheten;
e) utveckling av yrkesutbildning, nya yrkesfärdigheter och livslångt lärande.

I Unionens tematiska mål (Unionsprioritering 5) ingår även främjande av främjande av saluföring och beredning genom att sträva efter följande särskilda mål:
a) en förbättrad marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter;
b) främjande av investeringar i förädlingsbranschen och saluföring.

Foto: Pro Kala

Allmänna stödgrunder

I de allmänna stödgrunderna nämns de förutsättningar och begränsningar som påverkar stödberättigandet och några av de objekt som stöds. Exempelvis bilar är inte stödberättigade investeringar, även om upprustning av dessa för exempelvis fisktransporter är stödberättigat. Även ägarförhållanden för företag faller utanför rätten till stöd, även när det handlar om generationsskiften.

Stöd utbetalas endast i fall då stödandelen uppgår till minst 1 000 euro. När det gäller företag innebär det ett skattefritt (moms 0 %) belopp. Inom vattenbruket är den vanligaste stödandelen under den här säsongen 40 procent, det vill säga värdet på den investering som får stöd ska överstiga 2 500 euro. En stor förändring jämfört med föregående programperiod är även att man ansöker om alla stöd direkt från NTM-centralerna. Lokala aktionsgrupper inom fiskerinäringen kan inte längre ansöka om investeringar över huvud taget. Däremot kan man stödja utvecklingsprojekt utan investeringar.

Man bör komma ihåg att en allmän princip när det gäller stödnivåer är att när stödet överstiger 50 procent krävs det för ett stödbeslut att resultaten av projektet är offentliga. Man kan även ansöka om stöd med en lägre stödintensitet än det maximala, och i ansökan ange att man vill att resultaten ska vara företagets egna uppgifter enligt detta.

I de allmänna stödvillkoren finns det villkor som man måste uppfylla för att få stöd. Exempelvis företagare inom vattenbruk ska lämna in en verksamhetsplan och, om investeringskostnaderna överstiger 50 000 euro, en genomförbarhetsstudie inklusive en utvärdering av miljökonsekvenserna av verksamheten. Stöd till vattenbruk beviljas endast om man genom en oberoende marknadsundersökning tydligt kan visa att produkten har goda och hållbara marknadsutsikter. Stöd beviljas inte till uppfödning av genmodifierade djur eller odling av genmodifierade växter och inte heller till vattenbruk i havsskyddsområden, om myndigheterna har bedömt att det har betydande negativ miljöpåverkan.

Foto: Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Stödformer för vattenbruk

Inom kontinuerlig ansökan finns följande stödformer:

  • Investeringar i vattenbruk
  • Rådgivningstjänster inom vattenbruk
  • Kunskap och nätverksbildning
  • Utveckling av vattenbruksområden
  • Hälsa och välbefinnande hos djur
  • Försäkringssystem

Tidsbegränsad ansökan/ansökan till innovationsprogram:

  • Innovation inom vattenbruk
  • Åtgärder inom saluföring