Investeringar i vattenbruk (art. 48)

Investeringar i vattenbruk (art. 48)

En ansenlig del av de sökta stöden för investeringar i vattenbruk hör under denna artikel. Stödet kan vara högst 40% av totalkostnaderna. Samarbets-/partnerskapsavtalet med ett forskningsinstitut möjliggör en höjning av stödet. Stödet beviljas inte för överförandet av ägarskapet av ett företag. Det är värt att observera att alla åtgärder som nämns i denna artikel inte är i bruk i Finland. De har skurits ner i det nationella operativa programmet. Nedan finns en lista av alla de åtgärder som är i bruk för tillfället.

Produktiva investeringar i vattenbruk

Som en allmänprincip alla investeringar som behövs för att upprätthålla och effektivera produktionsförmåga. Exemplar på denna åtgärd kan vara till exempel båtar, rensningssystem eller utfodringsautomation. Sannolikt är detta det vanligaste stödobjektet i bruk.

Investeringar för att höja produkternas kvalitet eller producera mervärde för dem

En väsentlig del av att höja kvalitet är till exempel kylning och investeringar i egenkontroll, mervärde kan produceras med till exempel rensnings- och fileingssystem eller förpackningssystem.

Diversifiering av vattenbruksproduktionen och de arter som odlas

Enligt sitt namn kan detta användas för att ersätta investeringskostnaderna som har orsakats av diversifiering av produktion. Det finns inga speciella anvisningar om hur diversifiering av vattenbruksproduktion definieras. Utvidgande av en nuvarande produktionsinriktning kan räcka som en grund, till exempel om man tar en 3-årscykel vid sidan av en 2-årscykel, men tillsvidare finns det inga prejudikatfall om detta.

Modernisering av vattenbruksenheterna

I allmänhet är de ersättande investeringarna inte stödberättigande men modernisering betyder uttryckligen förnyande av en gammal förfaringssätt, metod och till och med apparatur. Det skulle således vara möjligt att använda detta för all modernisering. Det är speciellt rekommenderat att använda en stund för att tänka på arbetsvillkoren, eftersom genom denna åtgärd stödjas också investeringar i förbättrande av personalens arbets- och säkerhetsvillkor.

Förbättringar och modernisering avseende djurens hälsa och välbefinnande

Denna åtgärd hjälper med att finansiera alla skyddsmetoder också för sälar och fåglar eller de på inre vattenvägar väsentliga kostnaderna för bekämpning av uttrar och minkar. Tillsvidare har man inte begränsat de stödjade metoderna. Till exempel skadedjursavskräckare och skyddsnät är stödjade.

Återställning av befintliga vattenbruksdammar och vattenbrukslaguner

Genom denna allmänna åtgärd kan projekt och investeringar för uppehåll av dammar med naturligt foder stödjas. Till exempel lyckas stödet för munk- och uppsamlingsapparat ändå inte genom denna åtgärd, utan de kan stödjas genom åtgärden ”produktiva investeringar” som nämndes i början.

Diversifiering av vattenbruksföretagens inkomster genom utveckling av kompletterande verksamhet

Nya binäringar kan stödjas men kravet är att de nya funktionerna är uttryckligen kopplade till huvudnäringen, dvs. vattenodling. Det kan vara fråga om till exempel en fiskrestaurang, vilket har använts som exempel i samband med fiskeri. Stödartikeln själv nämner fisketurism, miljöservice och utbildningsverksamhet som exemplar.