Utbetalning av stöd

UF-centret är NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas gemensamma enhet (inte servicecentral) som har hand om uppgifter i anslutning till administration och utbetalningar samt allmänna utvecklingsuppgifter för NTM‑centralerna och arbets- och näringsbyråerna. Dessutom har UF-centret hand om och utvecklar regionförvaltningsverkens och magistraternas informationsförvaltningsuppgifter. UF-centrets utbetalningsenhet ansvarar för utbetalning av stöd, kontroll av användningen av och återkrav av dem.

Behandlingen av ansökningar om utbetalning bygger på projektplanen, stödbeslutet för projektet och lagstiftningen. I lagstiftningen tar man hänsyn både till nationella lagar och EU-lagar, jord- och skogsbruksministeriets EHFF-anvisningar samt checklistan för stödet.
Utbetalningen bygger på stödbeslutet och ändringar i det. I stödbeslutet fastställs innehållet i projektet och projektets stödberättigande. Handläggaren av ansökan om utbetalning granskar de allmänna och särskilda villkoren för sitt stödbeslut. Man måste ansöka om tillstånd eller ändring innan kostnaderna som ligger till grund för det uppstår.
När man skriver en ansökan om utbetalning är det bra att kontrollera kostnaderna och finansieringen så att ansökan om utbetalning motsvarar den beviljade finansieringen och de godkända kostnaderna (stödet kanske inte beviljades med utgångspunkt i den man ansökte om). Utbetalningen godkänns endast inom den angivna tiden för genomförande som anges i stödbeslutet.

Ansökan om utbetalning

Du ansöker i första hand om stöd och utbetalning via det elektroniska Hyrrä-systemet. Användning av det elektroniska systemet snabbar på utbetalningen av bidraget. En bra ansökan är noggrant ifylld och innehåller de bilagor som krävs för ansökan om stöd. Hyrrä ger vägledning till den som upprättar ansökan, och anvisningar om användningen av Hyrrä samt blanketter hittar du på UF-centrets webbplats. Ansökan ska undertecknas av en person med firmateckningsrätt.

Handläggaren av ansökan om utbetalning kontrollerar följande i projektplanen:

• Vad som ska göras
• Vad man ska köpa in
• En tillräckligt detaljerad specifikation snabbar på hanteringen av utbetalningen
• Arbetet är vederlagsfritt
• Utbetalningen godkänns på det sätt som bekräftats i stödbeslutet
• Projektets intäkter anges i stödbeslutet (intäkter eller privat finansiering)
• Bra planering är halva jobbet
• Vid pågående projekt bör man gå ut med information på bredare front i organisationen så att ekonomiuppföljningen kan organiseras på det sätt som stödbeslutet kräver
• NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utbetalningsuppgifter med undantag av utbetalningar från strukturfonderna och utvecklingsbidrag till företag
• UF-centret ansvarar för utbetalning av stöd, kontroll av användningen av och återkrav av dem
• Utbetalningar för fiskeriförvaltning från och med 1.3.2015
• EHFF-utbetalningar och i fortsättningen även nationella utbetalningar hanteras i elektroniska system

→ flexibel och ändamålsenlig användning av resurser

Du hittar utbetalningsblanketten här (PDF)