Den nya programperioden

Europeiska havs- och fiskerifondens nya programperiod håller på att beredas. Inom EU bereds en ny EHFF-förordning och en gemensam fondförordning och den nationella lagen om fonden trädde i kraft i december 2021. Finlands EHFVF-program godkändes i statsrådet i februari 2022 och sänds till Europeiska kommissionen för godkännande. Målet är att den nya programperioden inleds i mars 2022.

I maj 2018 lade kommissionen fram ett förslag till en flerårig budgetram för 2021–2027. För Europeiska havs- och fiskerifonden avsätts 6,14 miljarder euro, varav Finlands andel kommer att utgöra ca 71,8 miljoner euro.

Europeiska havs- och fiskerifonden fortsätter att verka på motsvarande sätt under den kommande programperioden.

Förslaget till förordning omfattar följande prioriteringar:

  1. främja hållbart fiske och bevarande av marina biologiska naturresurser,
  2. bidra till livsmedelstryggheten genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet,
  3. göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välmående kustsamhällen samt
  4. möjliggöra trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner.

 

Aktuellt inom beredningen

Programmet för främjande av inhemsk fisk

Programmet för främjande av inhemsk fisk i enlighet med regeringsprogrammet godkändes i form av statsrådets principbeslut den 8 juli 2021. Målet för programmet är att finländarna år 2035 ska äta fisk enligt näringsrekommendationerna, det vill säga 2–3 gånger i veckan. Om vi äter mera fisk skapar detta fler arbetstillfällen och ger en bättre utkomst, förbättrar människors hälsa och minskar matens klimatpåverkan och miljöavtryck.

Nationell lagstiftning

Lagen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (997/2021) trädde i kraft den 1 december 2021. En förordning av statsrådet är under beredning.

Det operativa programmet

Statsrådet godkändes Finlands EHFVF-program den 17 februari 2022 och programmet sändes till Europeiska kommissionen för godkännande den 22 februari 2022. 

Den första versionen av EHFVF-programmet var på remiss den 17 december 2021–23 januari 2022.

Ett sammandrag av remissvaren som gäller planen för beredning av det operativa programmet och programmets miljökonsekvensbedömning finns i projektportalen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Savolax, Egentliga Finland och Lappland ordnade regionala diskussionsmöten om det nya operativa programmet för EHFF i oktober 2020. Ett sammandrag av kommentarerna vid diskussionsmötena finns här.

Sommaren 2021 hade allmänheten möjligheten att tycka till om programutkastet i tjänsten dinasikt.fi.

Lokal utveckling

Ansökan om att bli vald till en lokal fiskeaktionsgrupp, det vill säga en leadergrupp, började den 5 oktober och löpte ut den 2 november 2021. Ansökningsanvisningarna hittar du här.

Lokalt ledd utveckling har genomförts inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden redan under två programperioder. Förberedelserna inför den nya programperioden 2021–2027 pågår som bäst, och denna metod som utgår från principen nedifrån upp kommer att vara en prioritering även för den nya fonden. Beredningen av de lokala fiskeaktionsgruppernas strategier stöds genom ansökningskliniker där man behandlar frågor som hänför sig till förberedelserna inför den kommande perioden. Både befintliga och eventuella nya grupper är välkomna att delta i klinikerna.

Den första ansökningskliniken där man behandlade strategins innehåll ordnades den 18 februari 2021. Mer information på finska finns här. Under den andra ansökningskliniken den 27 maj 2021 behandlade man bland annat indikatorer, delaktiggörande beredning och förenklade kostnadsmodeller. Mer information på finska finns här. Den tredje ansökningskliniken ordnades den 17 och den 22 september 2021. Läs mer.