Programmets logotyper och informationsförmedling

EU:s emblem (EU:s flagga och texten ”Finansieras av Europeiska unionen”

Informationsanvisning för Europeiska havs-, fiskeri- och
vattenbruksfondens stödmottagare 2021–2027

 

Alla stödmottagare har skyldighet att betona det stöd som de beviljas från EU-fonderna.

Allmänna anvisningar för stödmottagare

Stöd som beviljats från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden ska framhävas på allt kommunikationsmaterial som rör genomförandet av en insats och som är avsett för allmänheten eller deltagarna. Stöd ska framhävas till exempel på webbsidor, i sociala medier och i kommunikationsmaterialet.

Om projektet gäller en fysisk investering, ska stödmottagaren på en plats som är tydligt synlig för allmänheten sätta upp en affisch eller en informationsskylt som betonar det stöd som beviljas från EU-fonderna:

  • insatser med totala kostnader som underskrider 100 000: en affisch i minst A3-format eller motsvarande elektronisk bildskärm
  • insatser med totala kostnader som överskrider 100 000 euro: en permanent informationsskylt

Vad gäller insatser med totala kostnader som överstiger 10 000 000 euro, ska stödmottagaren anordna ett
kommunikationsevenemang eller en kommunikationsinsats enligt situationen och i god tid involvera Europeiska kommissionen och jord- och skogsbruksministeriet.

Instruktioner för användningen av unionens emblem och logotyper

Finansieringens ursprung visas med EU:s emblem (EU:s flagga och texten ”Finansieras av
Europeiska unionen” eller ”Medfinansieras av Europeiska unionen”). Emblemet ska vara
framträdande placerat på allt kommunikationsmaterial, såsom tryckta eller digitala produkter,
webbplatser och mobilversionerna av dem, som rör genomförandet av en insats och som är avsett
för allmänheten eller deltagarna.

Emblemet ska användas i enlighet med bilaga IX i den allmänna förordningen om EU-fonderna. I
bilagan beskrivs närmare grafiska anvisningar och tekniska egenskaper för användningen av EU-emblemet. Läs också ”Vägledning för mottagare av EU-medel”.

Användbara emblem och affischverktyg kan laddas ner här. Utöver EU-emblemet får stödet från EU inte lyftas
fram med någon annan visuell identifikation eller logotyp. Om det används andra emblem, ska
unionens emblem vara minst lika stort som det största andra emblemet.

Om stödmottagaren inte fullgör sina skyldigheter som gäller kommunikationen och om
korrigerande åtgärder inte har vidtagits, kan den som beviljar stödet dra tillbaka högst 3 procent av
stödet från fonderna till den berörda insatsen. NTM-centralen kan sätta upp villkor som gäller
informeringen i sitt beslut där stödet beviljas. Då förutsätter utbetalningen av stödet att villkoren
följs.

 

Hela informationsanvisning finns här:

Informationsanvisning för stödmottagare