Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland

Det operativa programmets (PDF) mål är att skapa en konkurrenskraftig omvärld för fiskerinäringen som inspirerar och gör det möjligt för branschens värdekedja att växa och förnya sig på ett hållbart sätt. Fokusen i arbetet med att utveckla omvärlden ligger på att utveckla en stödjande reglering och främja djärva försök. Ett ytterligare mål är att trygga livskraften och mångfalden hos fiskeresurserna, i synnerhet genom att främja fiskbeståndens naturliga reproduktion. Genom att sammanjämka målen för fiskerinäringen, vattenanvändningen och miljöskyddet bidrar man till en uppbyggande dialog och skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Programmet främjar också andra ekonomiska havsrelaterade funktioner och miljöskyddet inom den integrerade havspolitiken. Programstöden kanaliseras i synnerhet till tillväxt och förnyelsestödjande insatser inom fiskeri näringen och den blå bioekonomin. Programmet bidrar också till att uppnå målen i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Årsberättelse:
EHFF 2014-2015 sammanfattning (PDF)
EHFF 2016 sammanfattning (PDF)

Operativa programmets logon kan laddas ner från havs- och fiskerinätverkets fotobank!

Visionen och målet för Finlands nationella strategi
Suomen kansallinen strategia. Kuva: MMM

Programmets prioritet:

1. Bidra till ett hållbart fiske
Inom prioritet hållbart fiske understöds åtgärder för att skapa nya handlingssätt, produkter och marknader samt för att göra fiskarnas verksamhet mångsidigare. Med tanke på hela branschens framtid är det viktigt att stödja även unga fiskares etablering i branschen. Central målsättning är att förbättra fiskbeståndens tillstånd särskilt genom åtgärder som återställer vandringsfiskbestånd och bidrar till fiskens naturliga förökning.

2. Bidra till ett hållbart vattenbruk
Inom prioritet hållbart vattenbruket är siktet inställt på en kraftig och hållbar tillväxt av produktionen som höjer fiskeriprodukternas självförsörjningsgrad i Finland och stärker Finlands ställning som expert på och producent av fiskodlingsteknologi i världen. Stöd riktas särskilt till investeringar som främjar hållbar tillväxt och förnyelse av branschen samt på mångsidigare produktion och minskning av miljökonsekvenserna.

3. Främja genomförandet av den gemensamma fiskepolitiken
Resurserna för informationsinsamling avsätts i första hand för kärn uppgiften. Prioriteringen av informationsbehoven utförs utifrån de nationella behoven inom de gränser som förordningen om uppgiftsinsamling ställer. Avsikten är att fortsätta att effektivisera uppgiftsinsamlingen genom 49 samarbete på flera nivåer. I det regionala Östersjösamarbetet tillämpas harmoniserade metoder och en regional arbetsfördelning i syfte att höja resurseffektiviteten. Samarbete görs även med de finländska forskningsinstituten som ett exempel kan nämnas forskningsresan på Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda under vilken strömmingsbestånden utforskades med hjälp av ekolod. Ett bredare samarbete med fiskarna eftersträvs inom insamling av information.

4. Öka sysselsättning och regional sammanhållning
Åtgärderna för detta prioritet stöds via lokala fiskeaktionsgrupper. Inom samhällsorienterad lokal utveckling ligger den huvudsakliga fokusen på insatser som antingen skapar nya produkter, marknadsområden och handlingssätt eller avsevärt förbättrar företagens konkurrensförmåga till exempel genom att sänka kostnader. Innovationer, produktutveckling, aktiv nätverksbildning och synergifördelar har en nyckelställning när man vill nå hållbara resultat.

5. Bidra till saluföring och förädling
Målsättning för denna prioritet är produktutveckling som omfattar hela värdekedjan, och särskilt riktar sig till kvalitet, hållbarhet och spårbarhet, spelar en viktig roll i att stärka efterfrågan på fiskprodukter. Stöden för investeringar som görs av företag inom förädling och partihandel ska inriktas så att de stödjer programmets strategiska mål om att stärka verksamhetsförutsättningarna för primärproduktionen. Med stöd av operativa programmet vill man uppmuntra nya sätt att utnyttja fiskresurserna och fiskförädlingens biflöden.

6. Bidra till tillämpningen av den integrerade havspolitiken
Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli samordnar den integrerade EU-havspolitiken.