Integrerad havspolitik

Funktionella enheter inom de marina näringarna, det vill säga havskluster, har stor ekonomisk betydelse. Av Finlands utrikeshandel transporteras över 80 procent sjövägen, och därför har sjöfarten en central roll i havsklustren. Finland har även ett nätverk av aktörer med specialkompetens, som är särskilt inriktade på internationell verksamhet. Hållbar användning av marina naturresurser är ett traditionellt starkt område i Finland, som är även innefattar många immateriella värden.

En integrerad havspolitik är ett helhetsinriktat angreppssätt för alla politiska beslut som rör havet i EU. Det bygger på tanken att EU genom att samordna sin politik kan få ut ett större värde av haven och världshaven med betydligt mindre miljöpåverkan. Därför handlar den integrerade havspolitiken om så varierande branscher som fiske och vattenbruk, sjöfart och hamnar, havsmiljö, havsforskning, energiproduktion till havs, båtkonstruktion och industrier med koppling till havet, havsövervakning, havs- och kustturism, sysselsättning, kustområdenas utveckling och yttre förbindelser i havsfrågor.

I målen som ingår i förvaltningen av fisket ingår exempelvis eliminering av följande skadliga företeelser: bortkastning, skadliga fiskemetoder (som exempelvis bottentrålning i känsliga områden) samt olagligt, oanmält och oreglerat fiske. Målet är även att främja vattenbruk som är säker för miljön.

I Finland är målet för havspolitiken att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt för marina näringar, att höja nivån på skyddet av havsmiljön samt öka samverkan mellan och effektiviteten hos havsmyndigheter. Man arbetar mot målet genom ett aktivt utvecklingsarbete och samarbete inom övervakning av havsområdet, regionplanering och skydd samt användning och uppföljning av havsinformation och att utveckla kunskaperna inom havsklustret.

Statsrådets kansli samordnar EU:s integrerade havspolitik i Finland. Man kan även ge stöd till åtgärder för att främja havspolitiken med utgångspunkt i den plan för användning som bekräftats av statsrådets kansli.

Läs mer om den integrerade havspolitiken på Europaparlamentets och Statsrådets kanslis webbplatser.