Naturresursinstitutet följer fiskenäringens utveckling

Cirka 1 700 företag bedriver verksamhet på heltid inom de olika verksamhetsområdena inom fiskenäringen – fiske, fiskodling, fiskförädling och fiskhandel. Naturresursinstitutet för statistik över och följer upp resultaten och den ekonomiska utvecklingen för dessa verksamhetsområden.

Naturresursinstitutet följer fiskenäringens utveckling

Naturresursinstitutet publicerar följande i ämnet på sin webbplats:

Naturresursinstitutet för även branschspecifik statistik med de viktigaste nyckeltalen. Du kan se statistiken via denna länk.

Uppgifter om lönsamhet

Uppgifter om lönsamhet används bland annat i nationellt politiskt stöd och uppföljning, i uppföljningen och utvecklingen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, i uppföljningen av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) samt inom ekonomisk forskning. Förutom inom förvaltningen drar man även nytta av uppgifterna bland fiskeföretagare, studerande samt inom forskning och intressebevakning.

Bestämmelserna för regleringen av fisket i EU har kompletterats nationellt genom bland annat regleringar av det kommersiella fisket av strömming och skarpsill samt regnbågslaxfisket.

Branschöversikt över fiskerinäringen 2015 i korthet

I branschöversikten över fiskerinäringen beskrivs den ekonomiska situationen för havsfisket, vattenbruket, fiskförädlingen, grossisthandeln och detaljhandeln specialiserad på fisk. Översikten bygger på de senaste statistiska uppgifterna och bokslutsuppgifterna från företagen inom fiskerinäringen.

År 2013 fanns det 1 766 företag verksamma inom fiskerinäringen. Företagens bruttointäkter uppgick till 925 miljoner euro. Fiskerinäringens förädlingsvärde var 155 miljoner euro och sysselsättningen inom företagen uppgick till cirka 2 835 årsverk. 72 procent av företagen var fiskeföretag. Den produktionsmässigt största branschen var fiskförädling. Antalet sysselsatta var också flest inom förädling.

Fiskerinäringens intäkter ökade i alla företagsgrupper 2013, med undantag av fisket. Intäkterna ökade relativt mest inom fiskförädling och vattenbruk. Utrikeshandeln med fisk fortsatte att öka 2014, men värdet på utrikeshandeln sjönk.

2013 minskade intäkterna från fisket med undantag av stora trålare och fiskets resultat försämrades. Vattenbruksföretagens intäkter ökade med en fjärdedel och lönsamheten gick upp. De små och medelstora fiskförädlingsföretagens nettointäkter sjönk, men de stora förädlingsföretagens lönsamhet ökade. Grossistföretagens lönsamhet ökade, medan lönsamheten inom detaljhandeln specialiserad på fisk minskade betydligt i alla företagskategorier.