Naturresursinstitutet följer fiskenäringens utveckling

Cirka 1 700 företag bedriver verksamhet på heltid inom de olika verksamhetsområdena inom fiskenäringen – fiske, fiskodling, fiskförädling och fiskhandel. Naturresursinstitutet för statistik över och följer upp resultaten och den ekonomiska utvecklingen för dessa verksamhetsområden.

Naturresursinstitutet följer fiskenäringens utveckling

Naturresursinstitutet publicerar följande i ämnet på sin webbplats:

Naturresursinstitutet för även branschspecifik statistik med de viktigaste nyckeltalen. Du kan se statistiken via denna länk.

Uppgifter om lönsamhet

Uppgifter om lönsamhet används bland annat i nationellt politiskt stöd och uppföljning, i uppföljningen och utvecklingen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, i uppföljningen av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) samt inom ekonomisk forskning. Förutom inom förvaltningen drar man även nytta av uppgifterna bland fiskeföretagare, studerande samt inom forskning och intressebevakning.

Bestämmelserna för regleringen av fisket i EU har kompletterats nationellt genom bland annat regleringar av det kommersiella fisket av strömming och skarpsill samt regnbågslaxfisket.

Om fiskerinäringens lönsamhet 2017 i korthet

År 2017 fanns det 1 643 företag verksamma inom fiskerinäringen. Företagens bruttointäkter uppgick till 959 miljoner euro. Fiskerinäringens förädlingsvärde var 155 miljoner euro och sysselsättningen inom företagen uppgick till cirka 2 498 årsverk. 71 procent av företagen var fiskeföretag. Den produktionsmässigt största branschen var fiskförädling. Antalet sysselsatta var också flest inom förädling.

Fiskerinäringens intäkter ökade i alla företagsgrupper 2017, med undantag av detaljhandeln. Intäkterna ökade relativt mest inom vattenbruk (16%). Utrikeshandeln med fisk och dess värd ökade.