I anvisningen anges att när det gäller åtgärder som hänför sig till småskaligt kustfiske och insjöfiske, för vilka stödnivån normalt är 50 procent, kan nivån av grundad anledning höjas till 60 procent. När det gäller kollektiva åtgärder kan stödnivån höjas till högst 80 procent. Vad innebär det?

I fråga om coronarelaterade projekt kan stödnivån höjas upp till 60 procent. Om projektet är kollektivt, det vill säga alla aktörer kan använda sig av projektresultaten på samma villkor, kan stödnivån höjas upp till 80 procent. Med kollektivt projekt avses i detta...