• Stödets storlek kan variera mellan 2 000 och 120 000 euro.
  • Företag inom fiskförädling samt detaljhandel och partihandel med fisk: Närings-, trafik- och miljöcentralen beräknar det understöd som beviljas med följande formel:
  • Primärproduktionsföretag inom fiskerinäringen: Stödet kan uppgå till högst 70 procent av det nödvändiga ekonomiska anpassningsbehov som NTM-centralen bedömer.