• I fråga om coronarelaterade projekt kan stödnivån höjas upp till 60 procent. Om projektet är kollektivt, det vill säga alla aktörer kan använda sig av projektresultaten på samma villkor, kan stödnivån höjas upp till 80 procent. Med kollektivt projekt avses i detta sammanhang inte projekt som drivs av ett litet begränsat antal aktörer och vars resultat inte kan utnyttjas av andra.