• Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin.
 • Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:
  •  ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot;
  • palkka ja henkilöstökulut;
  • vuokrakulut ja kiinteistökulut; sekä
  • muut vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömiksi arvioidut menot.
 • Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voidaan ottaa myös huomioon avustuksen suuruuden määrittämisessä, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen.
 • Avustus on pääasiassa tarkoitettu kiinteiden kulujen kattamiseen. Muuttuvia kuluja voidaan korvata, jos se on avustuksen saajan tilanteen kannalta erityisen perusteltua. Esimerkiksi polttoainekuluja voidaan korvata, jos esimerkiksi kalastaja joutuu koronatilanteen vuoksi kuljettamaan saalista normaalia pidemmälle myyntiin tai se on muuten perusteltua. Hakijan tulee perustella avustuksen tarve muuttuviin kuluihin.
 •  Lainanlyhennyksiin ei pääsääntöisesti myönnetä avustusta. Pankin kanssa kannattaa neuvotella lyhennysvapaista. Lainojen korot voivat kuitenkin olla tukikelpoisia.
 •  Vakuutusmaksut ovat tukikelpoisia.
 • Avusta ei saa käyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 1 artiklan a-k alakohdissa lueteltuihin käyttötarkoituksiin.
 • Avustuksella ei voida tukea investointeja. Investointitoimenpiteitä voidaan rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta.