• Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin.
 • Avusta ei saa käyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 1 artiklan a-k alakohdissa lueteltuihin käyttötarkoituksiin.
 • Alkutuotanto: 
 • Hyväksyttäviä kustannuksia alkutuotannossa ovat:
  •  ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot;
  • palkka ja henkilöstökulut;
  • vuokrakulut ja kiinteistökulut; sekä
  • muut vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömiksi arvioidut menot.
 • Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voidaan ottaa myös huomioon avustuksen suuruuden määrittämisessä, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen.
 • Avustus on pääasiassa tarkoitettu kiinteiden kulujen kattamiseen. Muuttuvia kuluja voidaan korvata, jos se on avustuksen saajan tilanteen kannalta erityisen perusteltua. Esimerkiksi polttoainekuluja voidaan korvata, jos esimerkiksi kalastaja joutuu koronatilanteen vuoksi kuljettamaan saalista normaalia pidemmälle myyntiin tai se on muuten perusteltua. Hakijan tulee perustella avustuksen tarve muuttuviin kuluihin.
 •  Lainanlyhennyksiin ei pääsääntöisesti myönnetä avustusta. Pankin kanssa kannattaa neuvotella lyhennysvapaista. Lainojen korot voivat kuitenkin olla tukikelpoisia.
 •  Vakuutusmaksut ovat tukikelpoisia.
 • Avustuksella ei voida tukea investointeja. Investointitoimenpiteitä voidaan rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta.
 • Jalostus ja kauppa: 
 • Jalostuksessa ja kaupassa avustusta myönnetään laskukaavan perusteella. Siinä huomioidaan tukikauden palkat ja kiinteät kustannukset eli vuokrakulut ja muut yrityksen kulut sen omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut.