• Understöd kan i regel sökas endast en gång. Av grundad anledning kan understöd dock sökas på nytt, men de sammanlagda understöden får inte överstiga den maximala stödtiden på sex månader eller den övre gränsen på 120 000 euro.
  • Villkoren för understödet förändrades när ändringen i statsrådets förordning om understöd trädde i kraft den 5.10.2020. Om ett företag har ansökt om understöd enligt tidigare villkor och fått ett beslut, kan det lämna in en ny ansökan. Eventuellt tidigare beviljat understöd beaktas vid prövningen av det nya understödet.
  • På ansökningar som är anhängiga när ändringen träder i kraft tillämpas de ursprungliga understödsvillkoren. Om företaget har en ansökan anhängig när villkoren för understödet ändras och vill ansöka om understöd enligt de nya villkoren, ska företaget göra en ny ansökan.