• Stöd kan beviljas för utgifter som är nödvändiga för fortsatt företagsverksamhet.
 • Stöd får inte användas för de ändamål som anges i artikel 1 a–k i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
 • Primärproduktionen: 
 • Godtagbara kostnader är
  • utgifter för anskaffning av externa tjänster och sakkunnigtjänster
  • löner och personalutgifter
  • hyres- och fastighetskostnader
  • andra utgifter som bedöms som nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet
 • Privatföretagarnas utkomstmöjligheter kan också beaktas vid fastställandet av stödets storlek om företagaren inte har rätt till tillfällig arbetslöshetsersättning för företagare.
 • Understödet är huvudsakligen avsett att täcka fasta kostnader. Rörliga kostnader kan ersättas om det är särskilt motiverat med tanke på din situation. Till exempel bränslekostnader kan ersättas om du t.ex. på grund av coronakrisen är tvungen att transportera fångsten för försäljning till en plats som ligger längre bort än den vanliga försäljningsplatsen eller om det annars är motiverat. Du ska motivera behovet av understöd för rörliga kostnader.
 • I regel beviljas inte understöd för amorteringar. Du kan också förhandla med din bank om uppskov med låneamorteringarna. Räntorna på lån kan dock ge rätt till stöd.
 • Försäkringspremierna ger rätt till stöd.
 • Med understödet kan inte stödjas investeringar. Investeringsåtgärder kan finansieras genom Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland.
 • Fiskförädling och -handel: 
 • Storleken av stödet till företag inom fiskförädling och -handel baserar sig i fortsättningen på en beräkningsformel. I den beaktas löner och fasta kostnader, det vill säga hyreskostnader och andra kostnader för företagets egna fastighetstillgångar, hyra av utrustning och föremål, ersättningar för nyttjanderätt samt licensavgifter.