Yhteinen kalastuspolitiikka

Kalastus kuuluu Euroopan unionin yhteisen politiikan piiriin, eli yhteiset säännöt hyväksytään unionin tasolla ja niitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) on määritelty ensimmäisen kerran jo Rooman sopimuksessa vuonna 1957. Alun perin se kytkeytyi yhteiseen maatalouspolitiikkaan, mutta ajan myötä siitä on tullut yhä itsenäisempi. Yhteisen kalastuspolitiikan alkuperäisenä tavoitteena oli säilyttää kalakannat, suojella meriympäristöä, varmistaa eurooppalaisten kalastusalusten taloudellinen elinkelpoisuus ja tarjota kuluttajille laadukkaita elintarvikkeita. Vuoden 2002 uudistuksessa näihin tavoitteisiin lisättiin elollisten vesiluonnonvarojen kestävä tasapainoinen käyttö ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kestävyyden on perustuttava luotettaviin tieteellisiin lausuntoihin ja ennalta varautumisen periaatteeseen.

Vuonna 2013 neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen uudesta kalastuspolitiikasta, jossa pyrkimyksenä on varmistaa kalastuksen ja vesiviljelyn ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys pitkällä aikavälillä. Euroopan meri- ja kalatalousrahastolla pyritään edistämään YKP:n täytäntöönpanoa.

Voit lukea YKP:n taustoista ja vuoden 2013 sopimuksesta lisää Unionin sivuilta.

Suomen kansallisen yhteisen kalastuspolitiikan valvontastrategian vuosille 2021-2027 löydät täältä..

Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelma

EU:n yhteinen kalastuspolitiikka edellyttää, että jäsenmaat tuottavat yksityiskohtaista tietoa kalataloudestaan. Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmassa kerätään biologista ja taloudellista tietoa sekä tilastoja. Tietoja käytetään muun muassa tieteellisissä työssä ja kalastuksen säätelyn neuvonannossa (saaliskiintiöt). Suomessa kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmasta vastaa Luke.