Elinkeinokalatalous

Elinkeinokalatalouden arvoketjuun kuuluvat kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yrittäjät ja yritykset. Vuonna 2016 elinkeinokalatalouden arvoketjun tuotannon arvo oli 901 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriön ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tavoitteena on, että arvoketjun vuotuinen liikevaihto nousee yli miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

Elinkeinokalatalouden tuet

Yritykset, järjestöt ja muut tahot voivat hakea tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Suomessa on merialueen kalastusta koskeva vakuutustukijärjestelmä. Järjestelmästä saa lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja alueellisista kalastusvakuutusyhdistyksistä.

Kalastuksen säätely

Suomen kalastuslain ja EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on kestävän kalastuksen varmistaminen. Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikka sisältää toimia kaupallisen kalastuksen säätelemiseksi merialueella. EU:ssa tämä tehdään päättämällä kalastusmahdollisuuksista sekä antamalla määräyksiä kalastuksen muusta säätelystä kuten alueellisista ja ajallisista kalastusrajoituksista sekä pyydyksiä koskevista määräyksistä.

EU:n kalastuksen säätelyä koskevia määräyksiä on täydennetty kansallisesti mm. säätelemällä silakan ja kilohailin kaupallista kalastusta sekä lohenkalastusta.

Kalastuksen valvonta ja kiintiöseuranta

EU:n jäsenvaltioiden velvollisuus on varmistaa, että yhteisen kalastuspolitiikan säännöt pannaan täytäntöön ja että sääntöjä myös valvotaan tehokkaasti. Valvonnan tavoitteita ovat meriluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävä kalakantojen hyödyntäminen. Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on kalastuksen valvonnan ohjaus, rahoitus ja koordinointi sekä kansallisten valvontaan liittyvien säädösesitysten antaminen.

Kaupallista kalastusta merellä valvovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Rajavartiolaitos. ELY-keskus ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus valvovat myös saaliiden purkua ja kalan ensikauppaa. Valvonnan ja tarkastusten kohteina ovat kalastusalukset ja niiden suorittama kalastustoiminta merellä, saaliserien purkamiset ja kalan ensikäden ostajien toiminta.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyttä ja kuluttajainformaatiota valvovat Ruokavirasto ja kunnan elintarvikeviranomainen.

Teksti: Maa- ja metsätalousministeriö

Tutustu myös ministeriön Facebook-sivuihin!