Innovaatio-ohjelmat

Kuten kaikkien toimialojen, myös kalatalouden täytyy sopeutua ja muuttua ympäröivän maailman muuttuessa.
Maailmanlaajuisesti kalavarat ovat monin paikoin ylikalastettuja, mutta toisaalta kalan kysynnän kasvu on globaali trendi. Villikalavarojen rinnalle ja niiden ylikin on noussut viljelty kala. Näiden varojen hyödyntämisen tulisi samanaikaisesti olla ympäristön kannalta kestävää, mutta myös vastata alati kasvavaan kysyntään. Ja kaloista syntyvät tähteet; voisiko niissä piillä lisäarvoa uusien tuotteiden muodossa? Toimijoiden on aika verkostoitua.

Suomen EMKR-toimintaohjelmassa on innovaatio-ohjelmat kalatalouden, kalatalouden ympäristöinnovaatioiden ja kestävän vesiviljelyn verkostomuotoiselle kehittämistyölle. Lisäksi markkinoille saattamisen ja menekinedistämisen kehitystyötä tuetaan monivuotisilla kehitysohjelmilla.

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on koko toimialaa ja kalatalouden arvoketjua pysyvämmin hyödyttävä kehitystyö. Ohjelmissa parannetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta sekä yritysten mahdollisuuksia panostaa uusien teknologioiden ja tuotteiden luomiseen. Työtä tehdään verkostoissa, millä edistetään kalatalouden tuotekehitystä, vahvistetaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia sekä kannustetaan rohkeisiin kokeiluihin.

Innovaatio-ohjelmissa ei etukäteen määritellä yksityiskohtaisia toimenpiteitä, vaan ohjelmille määritetään vaikuttavuustavoitteet. Innovaatio-ohjelmien puitteissa muodostuvien verkostojen tehtävä on luoda toimenpidesuunnitelma asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi sekä toteuttaa toimenpidesuunnitelman mukaiset konkreettiset toimenpiteet. Malli antaa myös verkoston toimijoille mahdollisuudet reagoida muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin sekä ratkaista laajoja ja moniulotteisia haasteita. Ohjelmia koordinoivat Luonnonvarakeskus, Aktion Österbotten ja Pro Kala.

Lisää tietoa ohjelmien hakuprosessista, valintakriteereistä ja hallinnoinnista löydät innovaatio-ohjelmien käyttösuunnitelmasta (PDF).

Tutustu innovaatio-ohjelmiin

Innovaatio-ohjelmien haun taustoista

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 3.4.2017 käynnistävänsä ELY-keskuksien kanssa viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa, joiden rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Ohjelmat ovat:

  1. Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet
  2. Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen
  3. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma
  4. Kalatalouden markkinointiohjelma
  5. Kalatalouden ympäristöohjelma

Lue maa- ja metsätalousministeriön tiedote kokonaisuudessaan täältä.

Haussa olivat Suomen toimintaohjelman toimenpiteet; Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3), Tutkimuksen ja kalastuksen välinen kumppanuus (art. 28 ja 44.3), Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (art. 40 alakohdat b-g ja i, sekä art. 44.6), Vesiviljelyn innovaatiot (art. 47) sekä Markkinointi (art. 68). Innovaatio-ohjelmien hakuaika oli 23.6.- 9.9.2016.

Innovaatio-ohjelmaan pystyivät hakea mukaan yritykset, yhteisöt ja yhteenliittymät, ja ohjelmien haku oli kaksivaiheinen.

Innovaatio-ohjelmat Twitterissä