Innovaatio-ohjelmat

Kuten kaikkien toimialojen, myös kalatalouden täytyy sopeutua ja muuttua ympäröivän maailman muuttuessa.
Maailmanlaajuisesti kalavarat ovat monin paikoin ylikalastettuja, mutta toisaalta kalan kysynnän kasvu on globaali trendi. Villikalavarojen rinnalle ja niiden ylikin on noussut viljelty kala. Näiden varojen hyödyntämisen tulisi samanaikaisesti olla ympäristön kannalta kestävää, mutta myös vastata alati kasvavaan kysyntään. Ja kaloista syntyvät tähteet; voisiko niissä piillä lisäarvoa uusien tuotteiden muodossa? Toimijoiden on aika verkostoitua.

Suomen EMKR-toimintaohjelmassa on innovaatio-ohjelmat kalatalouden, kalatalouden ympäristöinnovaatioiden ja kestävän vesiviljelyn verkostomuotoiselle kehittämistyölle. Lisäksi markkinoille saattamisen ja menekinedistämisen kehitystyötä tuetaan monivuotisilla kehitysohjelmilla.

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on koko toimialaa ja kalatalouden arvoketjua pysyvämmin hyödyttävä kehitystyö. Ohjelmissa parannetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta sekä yritysten mahdollisuuksia panostaa uusien teknologioiden ja tuotteiden luomiseen. Työtä tehdään verkostoissa, millä edistetään kalatalouden tuotekehitystä, vahvistetaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia sekä kannustetaan rohkeisiin kokeiluihin.

Innovaatio-ohjelmissa ei etukäteen määritellä yksityiskohtaisia toimenpiteitä, vaan ohjelmille määritetään vaikuttavuustavoitteet. Innovaatio-ohjelmien puitteissa muodostuvien verkostojen tehtävä on luoda toimenpidesuunnitelma asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi sekä toteuttaa toimenpidesuunnitelman mukaiset konkreettiset toimenpiteet. Malli antaa myös verkoston toimijoille mahdollisuudet reagoida muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin sekä mahdollistaa laajojen ja moniulotteisten haasteiden ratkaisun. Ohjelmia koordinoivat Luonnonvarakeskus, Aktion Österbotten ja Pro Kala.

Lisää tietoa tietoa ohjelmien hakuprosessista, valintakriteereistä ja hallinnoinnista löydät innovaatio-ohjelmien käyttösuunnitelmasta.

Innovaatio-ohjelmien haun taustoista

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 3.4.2017 käynnistävänsä ELY-keskuksien kanssa viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa, joiden rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Ohjelmat ovat:

  1. Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet
  2. Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen
  3. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma
  4. Kalatalouden markkinointiohjelma
  5. Kalatalouden ympäristöohjelma

Lue Maa- ja Metsätalousministeriön tiedote kokonaisuudessaan täältä.

Haussa olivat Suomen toimintaohjelman toimenpiteet; Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3), Tutkimuksen ja kalastuksen välinen kumppanuus (art. 28 ja 44.3), Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (art. 40 alakohdat b-g ja i, sekä art. 44.6), Vesiviljelyn innovaatiot (art. 47) sekä Markkinointi (art. 68). Innovaatio-ohjelmien hakuaika oli 23.6.- 9.9.2016.

Innovaatio-ohjelmaan pystyivät hakea mukaan yritykset, yhteisöt ja yhteenliittymät, ja ohjelmien haku oli kaksivaiheinen.

Innovaatio-ohjelmat Twitterissä

Mitä on kaupallinen kalastus?

Kaupallisena kalastuksena pidetään kalastusta saaliin myyntitarkoituksella. Suomen kalastuslain sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan säädösten mukaisesti muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa myydä saalistaan lukuun ottamatta sisävesillä satunnaisesti suoraan kuluttajalle myytävää vähäistä kala- tai rapuerää.

Kalankasvatus – globaalisti kasvava ala

Kalankasvatus on yksi merkittävimpiä ravinnontuotantomenetelmiä nyt, ja etenkin tulevaisuudessa. Suomessa edellytykset korkealaatuisen kalan kasvatukseen ovat huippuluokkaa. Yleisimpiä Suomessa kasvatettuja lajeja ovat kirjolohi ja siika. Tällä hetkellä taloudellisesti merkittävin kasvatusmuoto on merellä tapahtuva verkkoallaskasvatus.

Mikä on Meri- ja kalatalousverkosto?

Meri- ja kalatalousverkosto on avoin yhteistyöverkosto, jonka tärkeimpänä tavoitteena on edistää meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman toteutumista. Kuka tahansa voi kuulua verkostoon, eikä sillä ole varsinaisia jäseniä. Verkosto muun muassa tiedottaa, järjestää koulutuksia ja yhdistää kalatalousalan toimijoita.