Kalatalouden toimijoita

Kalatalouden toimijoita

Kalatalouden toimijoita listattuna.

Silakkavene satamassa © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Kalatalouden toimijoita

Kalatalouden toimijoita sisältöä

Kalatalouden toimijoita

Luonnon­vara­keskus

Luonnon­varakeskus on tutkimus- ja asian­­tuntija­organisaatio, joka tekee työtä luonnon­varojen kestävän käytön ja bio­talouden edistämiseksi. Kalatalouden osalta LUKEn tehtävä on mm. tuottaa tieteel­listä tietoa ka­lavaroista. 

Luken sivulla on kattavasti tietoa kala­taloudesta ja kala­varoistamme!

Suomen Kala­kauppias­liitto

Suomen Kala­kauppias­liitto on kalan­jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäis­kauppaa harjoittavien yritysten etu­järjestö. 

Kala­kauppias­liitto on tehnyt jo 70 vuotta merkit­tävää työtä alan eteenpäin viemiseksi ja kehittämiseksi sekä alan keskinäisen yhteis­työn edistämiseksi. Tärkeä vaikuttamis­kanava on lausuntojen antaminen ja oma-aloitteisten kannan­ottojen ja aloitteiden tekeminen. Kalakauppias­liitto on yksi Pro Kala ry:n perustaja­jäsenistä ja toimii tiiviisti yhteis­työssä sen kanssa. Kalakauppias­liitto tekee yhteis­työtä kaikkien koti­maisten alan järjestöjen, hallinto- ja valvonta­viranomaisten sekä pohjoismaisten vastaavien järjestöjen kanssa ja saa ajantasaista tietoa myös alan EU-järjestöiltä. SKKL toimii tiiviissä yhteis­työssä kotimaisten tutkimus­laitosten kanssa. Varsinaisten jäsenten lisäksi liitolla on ns. tuki­pooli, jonka jäsenet ovat yritysten yhteis­työ­kumppaneita eli tavaran- ja palvelujen toimittajia. 

Lue lisää SKKL:n sivuilta.

Suomen Ammatti­kalastaja­liitto

Suomen Ammatti­kalastajaliitto SAKL ry on suomalaisen ammatti­kalastajan etu­järjestö ja kalastus­elinkeinon edustaja. Liitto on puolue­poliittisesti sitoutumaton aatteellinen etu­järjestö, jonka tarkoituk­sena on edistää ja valvoa kalasta­jakunnan ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä luoda edellytyksiä ammatti­kalastajien väliselle tehokkaalle yhteis­työlle. 

Lisätietoa löydät SAKL:n sivuilta.

Suomen Kalan­kasvattaja­liitto ry:n logo

Suomen Kalan­kasvattaja­liitto ry

Suomen Kalan­kasvattajaliitto ry on valta­kunnallinen kalan­viljelijöiden edun­valvonta­järjestö. Liitto perustettiin vuonna 1964. Toimissaan liitto valvoo ja edistää kalan­viljely­elin­keinon etua ja toiminta­edellytyksiä koko kala­talouden osana ja luo edellytyksiä vesi­viljelyn kestävälle kasvulle. Tehtävänä on seurata ja vaikuttaa kalan­kasvatusta koskevaan lain­säädäntöön, hallintoon ja markkinakehitykseen sekä puuttua alan toimintaympäristöä koskeviin epäkohtiin. Lisäksi liitto vaikuttaa muun muassa alaa kehittävään tutkimukseen ja koulutukseen sekä jakaa tietoa elinkeinosta.

Lue lisää Kalankasvattajaliiton sivuilta

Ahven.net - Kalatalouden Keskusliitto ry:n logo

Kala­talouden Keskus­liitto ry

Kalatalouden Keskusliitto ry on valta­kunnallinen kaksi­kielinen kala­talouden kehittämis- ja edistämis­järjestö. Keskusliitto yhdessä jäsen­järjestöjensä ja sidos­ryhmiensä kanssa edistää kaikkien kalastaja­ryhmien ja kuluttajien mahdoll­isuuksia saada korkea­laatuista ja puhdasta kotimaista kalaa sekä kalastukseen liittyviä luonto­elämyksiä. 

KKL:n verkkosivut löytyvät osoitteesta www.ahven.net.

Pro Kala ry:n logo

Pro Kala ry

Pro Kala ry on yleis­hyödyllinen yhdistys, jonka jäsenistö edustaa koko kala­elin­tarvikkeen ketjua. Pro Kalan jäsenistössä ovat edustettuina ammatti­kalastajat, kalan­viljelijät, kalan­jalostajat ja -kauppiaat sekä elin­keino­kala­talouden järjestöt. Yhdistys perustettiin vuonna 1994.

Lue lisää osoitteesta prokala.fi

Elintarviketeollisuusliiton logo

Elintarvike­teollisuus­liitto

ETL on Suomessa toimivien elin­tarvike­teollisuuden yritysten työmarkkina- ja elinkeino­poliittinen edun­valvoja. Liiton tehtävä on vaikuttaa alan toiminta­ympäristöön siten, että yrityksillä on mahdollisuudet menestyä Suomessa ja laajentua myös kansain­välisillä markkinoilla.

Lue lisää osoitteesta www.etl.fi

Suomen sisävesiammattikalastajien liiton logo

Suomen sisä­vesi­ammatti­kalastajien liitto ry

Suomen sisä­vesi­ammatti­kalastajien liitto ry (SSAK) on jäsentensä muodostama puolue­poliittisesti sitoutumaton yleis­hyödyllinen etu­järjestö. Liiton tarkoituksena on valvoa Suomen sisä­vesillä toimivien kaupallisten kalastajien yleisiä ja yhteisiä ammatin­harjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä ja alan järjestöjen välistä yhteis­toimintaa, verkostoitumista sekä parantaa ja kehittää alan yleisiä toiminta­edellytyksiä. Liitto toimii kalastus­lain 23§:n tarkoittamana valta­kunnallisena kalastus­alan katto­järjestönä, joka edustaa kaupallisia kalastajia Suomen sisävesillä. 

Lue lisää osoitteesta www.ssak.fi