Kalatalouden ympäristöohjelma

Siika. Kuvaaja Lari Veneranta.

Kalatalouden ympäristöohjelma – Kymppi

Kalatalouden ympäristöohjelma, Kymppi, keskittyy parantamaan kalavarojen elinvoimaisuutta, tuottoa ja kestävää hyödyntämistä sekä tukemaan kalavarojen luontaisen lisääntymisen edellytyksiä. 

Kalatalouden ympäristöohjelma – Kymppi

Kalatalouden ympäristöohjelma, Kymppi, keskittyy parantamaan kalavarojen elinvoimaisuutta, tuottoa ja kestävää hyödyntämistä sekä tukemaan kalavarojen luontaisen lisääntymisen edellytyksiä. 

Ympäristöohjelman kehittämissuunnitelmassa on määriteltynä viisi tavoitetta: kalojen elinympäristön monipuolistaminen, tulosperusteisten rahoitusmallien pilotointi, Suomenlahden siikatuotannon elvyttäminen, vaelluskalojen ennallistamismenetelmien kehittäminen ja kestävän kalastuksen tukeminen (Kuva 1). Tavoitteiden toteuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä voidaan joustavasti muokata ohjelman edetessä. 

Esille on nostettu esimerkiksi virtavesien kunnostus- ja seurantamenetelmien sekä niihin liittyvän osaamisen, ympäristöDNA:n sekä ympäristövirtaaman kehittäminen ja ankeriaan ylisiirtojen edistäminen. Erilaisissa kunnostushankkeissa tullaan kokeilemaan tulosperusteisia rahoitusmalleja, mitkä mahdollistavat pienempien hankkeiden ja toimijoiden yhdistämisen laajemmiksi kokonaisuuksiksi. 

Suomenlahden romahtaneisiin siikasaaliisiin haetaan ratkaisua kehittämällä vastakuoriutuneiden poikasten istutustoimintaa Kymijoella. Virikekasvatuksen laajentamisella sekä istutusmenetelmien kehittämisellä haetaan parannuksia lohikalojen vaelluspoikasistutuksien tuloksellisuuteen. Suojelualuetavoitteiden selvittämisellä tai sivusaaliiden sujuvalla raportoimisella voitaisiin vaikuttaa kalastuksen kestävyyteen. 

Tavoitteita on muodostettu yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien sekä Kalatalousverkoston kanssa siten, että ne ovat keskeisiä kestävän kalastuksen ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistamisessa sekä säilyttämisessä. Toimenpiteet tukevat sekä Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa että Suomen Natura 2000 -verkoston ja kytkeytyvyyden priorisoitua toimintaohjelmaa (Prioritised Action Framework, PAF).

Partnerit:

  • Luonnonvarakeskus (koordinaattori)
  • Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus ry
  • Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
  • Spring DNA
  • Suomen ympäristökeskus
  • Valonia
  • Itä-Suomen yliopisto 
  • Jyväskylän yliopisto

Verkostoon voi liittyä uusia partnereita.

Kalatalouden ympäristöohjelmalle on myönnetty rahoitusta 750 000 euroa vuosille 2023–2026. Toteutukseen tullaan hakemaan lisärahoitusta myös muista rahoituslähteistä.