Keskeinen lainsäädäntö

Keskeinen lainsäädäntö

Tällä sivulla on listaus niistä kansallisista ja Unionin säädöksistä, jotka koskevat EMKVR-tukea.

Muikkutroolari palaamassa satamaan © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Keskeinen lainsäädäntö

EMKVR-tukeen liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja Suomen ohjelma

Alla on listaus niistä kansallisista ja Unionin säädöksistä, jotka koskevat EMKVR-tukea.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1060, ”Yleisasetus”
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä

Meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston EU-asetus (EU) 2021/1139, ”Erityisasetus”
Euroopan meri- ja kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annettu EU-asetus, ns. rahastoasetus tai erityisasetus

EMKVR Laki 997/2021, ”Rahastolaki”
Laki Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta
Lailla täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisasetuksen ja erityisasetuksen kansallista soveltamista.

VN:n asetus 757/2022
Valtioneuvoston asetus EMKVR:n Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta
Asetusta sovelletaan rahastolain (997/2021) nojalla myönnettäviin tukiin.

Valtionavustuslaki (688/2001)
Rahastolaissa (997/2021) tarkoitettuihin tukiin sovelletaan valtionavustuslakia, ellei yleisasetuksessa, erityisasetuksessa tai niiden nojalla annetuissa säädöksissä taikka rahastolaissa toisin säädetä.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/46
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1139 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse energiatehokkaiden teknologioiden määrittämisestä ja kalastusalusten normaalin pyyntiponnistuksen määrittämiseen käytettävien metodologisten tekijöiden täsmentämisestä

Suomen EMKVR-ohjelma
Ohjelma on suunnannäyttäjä strategisille valinnoille ja siinä kuvataan rahoitettavat toimenpiteet toimintalinjoittain. Ohjelma sisältää myös mm. ohjelmalle asetetut indikaattoritavoitteet sekä rahoitussuunnitelman. Euroopan komissio hyväksyi Suomen ohjelman 3.8.2022.