Central lagstiftning

Central lagstiftning

På denna sida finns en förteckning över nationella författningar och unionsrättsakter som gäller stöd från EHFVF.

Muikkutroolari palaamassa satamaan © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Central lagstiftning

Central lagstiftning för havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och Finlands program

Nedan finns en lista över de nationella författningar och unionsrättsakter som gäller EHFVF-stöd och en översättning av Finlands program.


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060, ”Allmänna förordningen”

Förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa.

EU förordning om havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EU) 2021/1139, ”Specialförordningen”
EU förordning om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, sk. specialförordningen.

Lagen om EHFVF (997/2021)
Lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, sk. fondlagen.
Genom denna lag kompletteras den nationella tillämpningen av den allmänna förordningen och specialförordningen.

Statsrådets förordning (757/2022)
Statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för perioden 2021–2027.
Denna förordning tillämpas på stöd som beviljas enligt fondlagen.

Statsunderstödslag (688/2001)
På stöd som avses i fondlagen (997/2021) tillämpas statsunderstödslagen, om inte något annat föreskrivs i allmänna förordningen, specialförordningen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, eller i fondlagen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/46
Om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 vad gäller identifiering av energieffektiv teknik och specificering av parametrarna för att fastställa fiskefartygs normala fiskeansträngning.

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021–2027: Finlands program
Europeiska kommissionen godkände Finlands program för EHFVF den 3 augusti 2022.

 Automatiserade beslutsförfaranden vid utbetalning av sälersättningar (på finska)