Fiskeri i Finland

Till värdekedjan för fiskerinäringen hör företagare och företag inom kommersiellt fiske, vattenbruk, fiskförädling och fiskhandel. Produktionsvärdet på fiskerinäringens värdekedja uppgick till cirka 900 miljoner euro 2013. Målet för Jord- och skogsbruksministeriets och Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020 är att värdekedjans årliga omsättning ska överskrida en miljard euro fram till 2020.

Stöd för fiskerinäring

Företag, organisationer och andra organ kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt enligt målen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020.

I Finland finns ett system med fiskeriförsäkringsstöd som gäller fiske inom havsområdet. Ytterligare uppgifter om systemet ges av NTM-centralen i Egentliga Finland och de regionala fiskeförsäkringsföreningarna.

Reglering av fiske

Målet för Finlands lag om fiske och EU:s gemensamma fiskepolitik är att säkerställa ett hållbart fiske. Europeiska unionens gemensamma fiskepolitik innehåller åtgärder för reglering av kommersiellt fiske i havsområdet. I EU görs detta genom att besluta om fiskemöjligheterna samt ge bestämmelser om annan reglering av fiske såsom regionala och tidsmässiga fiskebegräsningar samt bestämmelser som gäller fiskeredskap. EU:s bestämmelser om reglering av fiske har kompletterats på nationell nivå bl.a. genom att reglera det kommersiella fisket av strömning och vassbuk.

EU:n kalastuksen säätelyä koskevia määräyksiä on täydennetty kansallisesti mm. säätelemällä silakan ja kilohailin kaupallista kalastusta sekä lohenkalastusta.

Övervakning av kommersiellt fiske och kvotuppföljning

EU-medlemsstaterna är skyldiga att säkerställa att författningarna om den gemensamma fiskepolitiken genomförs och att efterlevnaden av dessa övervakas effektivt. Målen för författningarna är bevarande av mångfalden hos havsnaturen och ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden. Jord- och skogsbruksministeriet har i uppgift att styra, finansiera oh samordna övervakningen av det kommersiella fisket samt bereda lagstiftning som gäller den nationella övervakningen.

Det kommersiella fisket i havet övervakas av NTM-centralen i Egentliga Finland, Ålands landskapsregering och Gränsbevakningsväsendet. NTM-centralen och Ålands landskapsregering övervakar också lossningen av fångster och den första handeln med fisk. Gränsbevakningsväsendet sköter centrumet för fiskerikontroll. Objekten för övervakning och kontroller är fiskefartygen och det fiske som de bedriver i havet, lossningar av fångstpartier samt verksamheten vid första handel med fisk.

Spårbarheten av fiske- och vattenbruksprodukter och konsumentinformationen om dessa övervakas av Evira och kommunens livsmedelsmyndighet.

Vad är kommersiellt fiske?

Försäljning av fångad fisk anses vara kommersiellt fiske. I enlighet med Finlands lag om fiske och bestämmelserna i EU: s gemensamma fiskeripolitik får icke-kommersiella fiskare inte sälja sin fångst, förutom att fisk eller kräftor säljs ibland på inre vattenvägar direkt till konsumenten.

Fiskodling – en globalt växande bransch

Fiskodling är en av de ansenligaste metoderna för livsmedelsproduktion nu och i synnerhet i framtiden. I Finland är förutsättningarna för högkvalitativt fiskodling i toppklass. De vanligaste fiskarna som odlas är regnbågsforell och sik. För närvarande är den ekonomiskt ansenligaste odlingsmetoden nätbassänger i havet.

Vad är havs- och fiskerinätverk?

Havs- och fiskerinätverk består av lokala aktiongrupper för fiskeri, fiskerimyndigheten samt andra aktörer inom fiskeri. Nätverkets målsättning är att främja Europeiska Havs- och fiskerifondens operativa program. Nätverket informerar, organiserar utbildningar och förenar aktörer inom fiskeri.