Luonnonvarakeskus seuraa kalatalouden kehitystä

Kalatalouden eri toimialoilla – kalastus, kalanviljely, kalanjalostus ja kalakauppa – toimii noin 1 700 päätoimista yritystä. Luonnonvarakeskus tilastoi ja seuraa näiden toimialojen tuloksia ja talouskehitystä.

LUKE julkaisee sivuillaan

Luke julkaisee verkkosivuillaan aiheesta:

Luonnonvarakeskus ylläpitää myös toimialakohtaisia tilastoja tärkeimpine tunnuslukuineen. Tilastoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä.

Kannattavuustiedot

Kannattavuustietoja käytetään muun muassa kansallisessa kalatalouden politiikkatuessa ja seurannassa, EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) seurannassa ja kehittämisessä, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) seurannassa sekä taloudellisessa tutkimuksessa. Tietoja hyödyntävät hallinnon lisäksi muun muassa kalatalousyrittäjät, opiskelijat, tutkimus ja edunvalvonta.

EU:n kalastuksen säätelyä koskevia määräyksiä on täydennetty kansallisesti mm. säätelemällä silakan ja kilohailin kaupallista kalastusta sekä lohenkalastusta.

Kalatalouden toimialakatsaus 2015 lyhyesti

Kalatalouden toimialakatsauksessa kuvataan suomalaisen merikalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, kalatukkukaupan ja kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan taloudellista tilaa. Katsaus perustuu kalatalouden yritysten viimeisimpiin tilasto- ja tilinpäätöstietoihin.

Vuonna 2013 kalatalousalalla oli 1 766 yritystä. Yritysten kokonaistuotot olivat 925 miljoonaa euroa. Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 155 miljoonaa euroa ja yritysten työllistävyys oli 2 835 henkilötyövuotta. Yrityksistä 72 prosenttia oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan suurin toimiala oli kalanjalostus. Myös henkilöstöä oli eniten jalostajien palveluksessa.

Kalatalouden tuotot kasvoivat kaikissa yritysryhmissä vuonna 2013, kalastusta lukuunottamatta. Kalanjalostuksen ja vesiviljelyn tuotot lisääntyivät suhteellisesti eniten. Kalan ulkomaankauppa jatkoi kasvuaan vuonna 2014, mutta ulkomaankaupan arvo laski.

Vuonna 2013 kalastuksen tuotot laskivat isoja troolareita lukuun ottamatta ja kalastuksen tulos heikkeni. Vesiviljely-yritysten tuotot kasvoivat neljänneksen ja kannattavuus kääntyi nousuun. Pienten ja keskisuurten kalanjalostusyritysten nettotulokset laskivat, mutta suurten jalostamoiden kannattavuus parani. Tukkukaupan kannattavuus parani, kun taas kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan kannattavuus heikkeni merkittävästi kaikissa yrityskokoluokissa.