Luonnonvarakeskus seuraa kalatalouden kehitystä

Kalatalouden eri toimialoilla – kalastus, kalanviljely, kalanjalostus ja kalakauppa – toimii noin 1 700 päätoimista yritystä. Luonnonvarakeskus tilastoi ja seuraa näiden toimialojen tuloksia ja talouskehitystä.

LUKE julkaisee sivuillaan

Luke julkaisee verkkosivuillaan aiheesta:

Luonnonvarakeskus ylläpitää myös toimialakohtaisia tilastoja tärkeimpine tunnuslukuineen. Tilastoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä.

Kannattavuustiedot

Kannattavuustietoja käytetään muun muassa kansallisessa kalatalouden politiikkatuessa ja seurannassa, EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) seurannassa ja kehittämisessä, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) seurannassa sekä taloudellisessa tutkimuksessa. Tietoja hyödyntävät hallinnon lisäksi muun muassa kalatalousyrittäjät, opiskelijat, tutkimus ja edunvalvonta.

EU:n kalastuksen säätelyä koskevia määräyksiä on täydennetty kansallisesti mm. säätelemällä silakan ja kilohailin kaupallista kalastusta sekä lohenkalastusta.

Kalatalouden toimialakatsaus 2018 lyhyesti

Vuonna 2016 kalatalousalalla oli 1 779 yritystä, joiden kokonaistuotot olivat 901 miljoonaa euroa. Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 146 miljoonaa euroa ja yritysten työllistävyys 2 502 henkilötyövuotta. Yrityksistä 73 prosenttia oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan suurin toimiala oli kalan tukkukauppa. Henkilöstöä oli eniten jalostajien palveluksessa.

Muiden toimialojen paitsi kalastuksen tuotot kasvoivat vuonna 2016. Eniten kasvoivat tukkukaupan tuotot, 15 prosenttia. Kalan ja kalatuotteiden tuonti- ja vientimäärät ja arvot kasvoivat vuonna 2017.

Vuonna 2016 pienten rannikkokalastajien sekä isojen troolareiden tuotot ja nettotulokset kasvoivat. Sen sijaan suurten rannikkokalastusritysten (liikevaihto yli 10 000 €) ja pienten trooliyritysten nettotulokset heikkenivät. Vesiviljely-yritysten tuotto kasvoi ja toimialan kannattavuus parani. Pienten kalanjalostajien tuotot laskivat, mutta isojen ja keskisuurten jalostusyritysten tuotot nousivat lievästi. Isojen jalostusyritysten kannattavuus kuitenkin heikkeni. Kalatukkukaupassa isojen ja keskisuurten yritysten tuotot kasvoivat, mutta pienten laskivat. Siitä huolimatta toimialan kannattavuus parani. Kalaan erikoistuneessa vähittäiskaupassa tuotot pysyivät viime vuoden tasolla tai hiukan sen yläpuolella, mutta kannattavuus parani kaikissa kokoluokissa.