Programmet för främjande av inhemsk fisk

Programmet för främjande av inhemsk fisk

Programmet för främjande av inhemsk fisk har som mål att öka utbudet av inhemsk fisk och dess andel av konsumtionen på ett hållbart sätt. En ökad konsumtion av fisk ger många positiva effekter: det skapar fler arbetstillfällen och ger en bättre utkomst, förbättrar människors hälsa och minskar matens klimatpåverkan.

Programmet för främjande av inhemsk fisk

Programmet för främjande av inhemsk fisk har som mål att öka utbudet av inhemsk fisk och dess andel av konsumtionen på ett hållbart sätt. En ökad konsumtion av fisk ger många positiva effekter: det skapar fler arbetstillfällen och ger en bättre utkomst, förbättrar människors hälsa och minskar matens klimatpåverkan.

Programmet ställer ambitiösa mål för användningen av fisk som livsmedel och utvecklingen av fiskerinäringens värdekedja. Programmets mål styr också förvaltningens verksamhet, såsom finansieringen och utvecklingen av lagstiftningen. Största delen av finansieringen för programmet kommer från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens handlingsprogram för Finland (EHFVF).

Programmet för främjande av inhemsk fisk har utarbetats under jord- och skogsbruksministeriets ledning i brett samarbete med olika intressentgrupper. Naturresursinstitutet har ansvarat för modelleringen av programmets ekonomiska konsekvenser och miljökonsekvenser och Institutet för hälsa och välfärd för bedömningen av konsekvenserna för folkhälsan.

Ökad användning av fisk gagnar ekonomin, hälsan och miljön

Fisket eliminerar effektivt näringsämnen som hamnat i vattnen och minskar därmed eutrofieringen. Fiskodling är igen ett effektivt sätt att producera animaliskt protein som livsmedel eftersom fodereffektiviteten för odlad fisk är betydligt bättre än för djur som föds upp på land. Dessutom är fiskens klimatavtryck litet jämfört med många andra källor till animaliskt protein.

Att äta fisk förlänger livet och minskar sjukdomar. Enligt näringsrekommendationerna bör vi äta fisk minst två gånger i veckan och variera med olika fiskar.

En ökad produktion och konsumtion av inhemsk fisk skapar också fler arbetstillfällen inom fiskerisektorn, och en ökning av exportvolymen och värdet på fiskprodukter förbättrar fiskprodukternas handelsbalans.

Vision och mål

Enligt programmets vision äter finländarna fisk i enlighet med näringsrekommendationerna och att konsumtionen av inhemsk fisk har fördubblats. Värdet på exporten av fiskprodukter har mångdubblats. Konsumtionen av fisk och företagsverksamheten inom fiskerinäringen har betydande och välkända positiva effekter på Finlands ekonomi, miljö och folkhälsa.

För att visionen ska förverkligas måste vi nå två mål. För det första måste vi öka konsumtionen av inhemsk fisk så att den ligger i linje med de nationella näringsrekommendationerna. Detta innebär att vi börjar äta mer fångad fisk, såsom strömming, och att vi ökar den inhemska fiskodlingens volym avsevärt. Att vända fiskprodukternas handelsbalans som uppvisar ett kraftigt underskott kräver ett betydligt bättre exportvärde.

Strategiska val för en hållbar tillväxt och ökad konsumtion av inhemsk fisk

  1. Starkare konsument- och marknadsorientering
  2. Påskyndad tillväxt genom förnyelse
  3. Förbättrade förutsättningar för primärproduktionen
  4. Tillväxt som bygger på ansvarsfull verksamhet