Aktörerna inom fiskerinäringen

Aktörerna inom fiskerinäringen

Aktörerna inom fiskerinäringen listade.

Silakkavene satamassa © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Aktörerna inom fiskerinäringen

Kalatalouden toimijoita sisältöä

Aktörerna inom fiskerinäringen

Luke Naturresursinstitutet logo

Natur­resurs­institutet

Naturresursinstitutet är en forsknings- och expertorganisation som arbetar för att främja en hållbar användning av naturresurserna och bioekonomi. När det gäller fiskerinäringen har Naturresursinstitutet bland annat till uppgift att producera vetenskaplig information om fiskresurserna.

Naturresursinstitutets webbplats finns det heltäckande information om fiskerinäring och våra fiskresurser.

Finlands Fisk­handlar­förbund

Finlands Fisk­handlar­förbund är en intresseorganisation för företag verksamma inom fiskförädling samt fiskgrossist- och detaljhandel.

Finlands Fisk­handlar­förbund har bedrivit ett betydande arbete under 70 års tid med att utveckla och föra branschen framåt samt främja det centrala samarbetet. En viktig kanal för påverkan är att komma med utlåtanden samt egna ställningstaganden och initiativ. Finlands Fisk­handlar­förbund är en av de grundande med­lemmarna av Pro Fisk rf, som man har ett nära samarbete med. Finlands Fiskhandlarförbund samarbetar med alla inhemska organisationer i branschen, för­valtnings- och över­vaknings­myndigheter samt motsvarande organisationer i de nordiska länderna och får även aktuell information från EU-organisationer i branschen. Finlands Fiskhandlarförbund bedriver ett nära samarbete med inhemska forskningsinstitut. Förutom de ordinarie medlemmarna har förbundet en så kallad stödpool, Tukipooli, vars medlemmar är samarbetspartner till företag, det vill säga varu- och tjänsteleverantörer.

Läs mer på Finlands Fisk­handlar­förbunds webbplats.

Finlands Yrkes­fiskar­förbund

Finlands Yrkes­fiskar­förbund FYFF rf är en intresseorganisation för finska yrkesfiskare och företrädare för fiskerinäringen. För­bundet är en ideell, partipolitiskt obunden intresse­organisation som har som syfte att främja och övervaka fiskarnas yrkes­mässiga, ekonomiska och sociala intressen samt skapa förut­sättningar för ett effektivt samarbete mellan yrkes­fiskare.

Mer information hittar du på FYFF:s webbplats.

Suomen Kalan­kasvattaja­liitto ry:n logo

Finlands fisk­odlar­förbund rf

Finlands fisk­odlar­förbund rf är en riksomfattande intresse­organisation för fiskodlare. Förbundet grundades år 1964. I sin verksamhet övervakar och främjar förbundet fiskodlings­näringens intressen och verksam­hets­förutsättningar som en del av hela fiskeri­näringen och skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt för vattenbruket. Förbundet har till uppgift att följa och påverka lagstiftningen, förvaltningen och marknads­utvecklingen när det gäller fiskodling samt ingripa vid missförhållanden i verksam­hets­miljön i branschen. Dessutom påverkar förbundet bland annat forskning och utbildning som utvecklar branschen samt delar information om näringen.

Läs mer på Finlands fiskodlarförbunds webbplats.

Ahven.net - Kalatalouden Keskusliitto ry:n logo

Central­förbundet för Fiskeri­hushållning rf

Central­förbundet för Fiskeri­hus­hållning rf är en riksom­fattande tvåspråkig utvecklings- och intresse­organisation för fiskeri­näringen. Central­förbundet främjar till­sammans med medlems­organisationerna och intresse­grupperna alla fiskar­gruppers och konsumenters möjligheter att få ren inhemsk fisk av hög kvalitet samt natur­upplevelser i anslutning till fiske.

Centralförbundet för Fiskerihushållnings webbplats hittar du på adressen www.ahven.net

Pro Kala ry:n logo

Pro Fisk rf

Pro Fisk rf är en allmännyttig förening vars med­lemmar represen­terar hela kedjan för fisk som livs­medel. Pro Fisks med­lemmar består av yrkes­fiskare, fisk­odlare, fisk­förädlings­företag och -handlare samt organisationer inom fiskeri­näringen. Föreningen grundades år 1994.

Läs mer på adressen prokala.fi

Elintarviketeollisuusliiton logo

Livs­medels­industri­förbundet

Livs­medels­industri­förbundet ETL är arbets­marknads- och närings­politisk intresse­bevakare för företag inom livs­medels­industrin. Förbundets uppgift är att påverka verksam­hets­miljön i branschen så att företagen har möjligheter att nå fram­gång i Finland och även expandera på den internationella marknaden.

Läs mer på Livs­medels­industri­förbundets webbplats.

Suomen sisävesiammattikalastajien liiton logo

Suomen sisä­vesi­ammatti­kalastajien liitto ry

Suomen sisä­vesi­ammatti­kalastajien liitto ry (SSAK, Förbund för Finlands yrkes­fiskare på inlands­vatten) är en parti­politiskt obunden all­männyttig intresse­organisation som består av förbundets med­lemmar. Syftet med för­bundet är att bevaka allmänna och gemen­samma intressen i anknytning till yrkesutövningen för kommer­siella fiskare som fiskar på Finlands inlands­vatten, främja sam­arbetet och nät­verk­andet mellan med­lemmarna och sektorns organisationer samt för­bättra och utveckla sektorns allmänna verksam­hets­förut­sättningar. Förbundet är en riksom­fattande paraply­organisation för fiskeri­sektorn som avses i 23 § i lagen om fiske och som företräder kommersiella fiskare på Finlands inlands­vatten.

Läs mer på www.ssak.fi (på finska)