Aktörerna inom fiskerinäringen

Naturresursinstitutet

Naturresursinstitutet är en forsknings- och expertorganisation som arbetar för att främja en hållbar användning av naturresurserna och bioekonomi. När det gäller fiskerinäringen har Naturresursinstitutet bland annat till uppgift att producera vetenskaplig information om fiskresurserna. Fiskeforskningens huvudsakliga mål är att producera information om fiskar, förvaltning av fisk och andra relaterade frågor i olika syften. Förutom fiskar gäller forskningen även kräftdjur samt olika miljöfaktorers inverkan på fisk- och kräftdjursbestånden. Man satsar också på skötseln av fiskevatten.

Ett av Naturresursinstitutets forskningsämnen är Blå bioekonomi, och forskningen ger heltäckande stöd till alla vattendrag och affärsverksamheter som bygger på vatten. Forskningsämnena är bioproduktion som bygger på vatten, återvinning av näringsämnen och industriella symbioser, mervärdesprodukter av biomassa från vattendrag och vattendragens rekreations- och naturvärdestjänster.

På Naturresursinstitutets webbplats finns det heltäckande information om fiskerinäring och våra fiskresurser!

Finlands fiskodlarförbund rf

Finlands fiskodlarförbund rf är en riksomfattande intresseorganisation för fiskodlare. Förbundet grundades år 1964. I sin verksamhet övervakar och främjar förbundet fiskodlingsnäringens intressen och verksamhetsförutsättningar som en del av hela fiskerinäringen och skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt för vattenbruket. Förbundet har till uppgift att följa och påverka lagstiftningen, förvaltningen och marknadsutvecklingen när det gäller fiskodling samt ingripa vid missförhållanden i verksamhetsmiljön i branschen. Dessutom påverkar förbundet bland annat forskning och utbildning som utvecklar branschen samt delar information om näringen.

Läs mer på Finlands fiskodlarförbunds webbplats!

Finlands Yrkesfiskarförbund

Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf är en intresseorganisation för finska yrkesfiskare och företrädare för fiskerinäringen. Förbundet är en ideell, partipolitiskt obunden intresseorganisation som har som syfte att främja och övervaka fiskarnas yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen samt skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete mellan yrkesfiskare.

Mer information hittar du på FYFF:s webbplats.

FYFF rf:s verksamhetschef: Kim Jordas, kim.jordas@sakl.fi

Finlands Fiskhandlarförbund

Finlands Fiskhandlarförbund är en intresseorganisation för företag verksamma inom fiskförädling samt fiskgrossist- och detaljhandel.

Finlands Fiskhandlarförbund har bedrivit ett betydande arbete under 70 års tid med att utveckla och föra branschen framåt samt främja det centrala samarbetet. En viktig kanal för påverkan är att komma med utlåtanden samt egna ställningstaganden och initiativ. Finlands Fiskhandlarförbund är en av de grundande medlemmarna av Pro Fisk rf, som man har ett nära samarbete med. Finlands Fiskhandlarförbund samarbetar med alla inhemska organisationer i branschen, förvaltnings- och övervakningsmyndigheter samt motsvarande organisationer i de nordiska länderna och får även aktuell information från EU-organisationer i branschen. Finlands Fiskhandlarförbund bedriver ett nära samarbete med inhemska forskningsinstitut. Förutom de ordinarie medlemmarna har förbundet en så kallad stödpool, Tukipooli, vars medlemmar är samarbetspartner till företag, det vill säga varu- och tjänsteleverantörer.

Läs mer på Finlands Fiskhandlarförbunds webbplats.

Centralförbundet för Fiskerihushållning rf

Centralförbundet för Fiskerihushållning rf är en riksomfattande tvåspråkig utvecklings- och intresseorganisation för fiskerinäringen. Centralförbundet främjar tillsammans med medlemsorganisationerna och intressegrupperna alla fiskargruppers och konsumenters möjligheter att få ren inhemsk fisk av hög kvalitet samt naturupplevelser i anslutning till fiske.

Centralförbundet för Fiskerihushållnings webbplats hittar du på adressen www.ahven.net.

Pro Fisk rf

Pro Fisk rf är en allmännyttig förening vars medlemmar representerar hela kedjan för fisk som livsmedel. Pro Fisks medlemmar består av yrkesfiskare, fiskodlare, fiskförädlingsföretag och -handlare samt organisationer inom fiskerinäringen. Föreningen grundades år 1994.

Mer information om Pro Fisk rf:s verksamhet och om medlemskap ges av verksamhetschef Katriina Partanen, katriina.partanen@prokala.fi

Läs mer på adressen prokala.fi

Livsmedelsindustriförbundet

Livsmedelsindustriförbundet ETL är arbetsmarknads- och näringspolitisk intressebevakare för företag inom livsmedelsindustrin. Förbundets uppgift är att påverka verksamhetsmiljön i branschen så att företagen har möjligheter att nå framgång i Finland och även expandera på den internationella marknaden.

Läs mer på Livsmedelsindustriförbundets webbplats.