Kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä Uudenkaupungin merialueen soveltuvuudesta kalankasvatukselle selvitetään verkkokyselyllä

Luonnonvarakeskuksen tiedote 25.3.2020:

Uusikaupunki selvittää hankkeessaan kaupungin edustalla sijaitsevien ja erityisesti kaupungin omistuksessa olevien vesialueiden soveltuvuutta kalankasvatukseen. Hankkeen tarkoituksena on edistää merialueen käytön vuorovaikutteista suunnittelua. Kansalaiset ja sidosryhmät voivat kertoa näkemyksensä keskiviikkona 25.3.2020 avautuvassa verkkokyselyssä mahdollisista uusien kalankasvatuslaitosten sijaintipaikoista Uudenkaupungin edustalla.

Kansallisen Vesiviljelystrategian 2022 tavoitteena on kotimaisen kalankasvatustuotannon kestävä kasvu. Uudenkaupungin kaupunginhallituksen vuonna 2018 käynnistämässä hankkeessa selvitetään kaupungin alueella sijaitsevien ja erityisesti kaupungin omistuksessa olevien vesialueiden soveltuvuutta kestävään kalankasvatukseen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä Uudenkaupungin alueella tapahtuvaa kotimaisen kalan tuotantoa ja elinkeinotoimintaa merialueen suunnittelun ja luvituksen avulla.

Kalankasvatukseen mahdollisesti soveltuvia alueita on tunnistettu Luonnonvarakeskuksen (Luken) kehittämän FINFARMGIS-mallinnuksen avulla. Mallinnus huomioi samanaikaisesti kymmenen erilaista ympäristöllistä, sosiaalista ja taloudellista kalankasvatuksen sijaintia ohjaavaa tekijää. Tämän lisäksi myös kalankasvatusyritysten kiinnostus tiettyjä alueita kohtaan on otettu huomioon.

Näkemyksiä mahdollisista kalankasvatuksen tuotantoalueista kerätään kaikille avoimella verkkokyselyllä

Valikoituja tuotantoalueita tarkastellaan vuorovaikutteisen suunnittelun avulla. Kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua sijainninsuunnitteluun karttapohjaisen verkkokyselyn ja työpajatyöskentelyn avulla. Kaikille avoimeen Luken toteuttamaan verkkokyselyyn toivotaan vastauksia erityisesti vesialueiden omistajilta, kesäasukkailta, kaupunkilaisilta, kalastajilta ja muilta kalankasvatuksesta kiinnostuneilta.

– Esimerkiksi yksityisten ja julkisten vesialueiden omistajille tarjotaan mahdollisuutta osoittaa alueita, jotka soveltuisivat kalankasvatuskäyttöön ja saada tuottoa omistamilleen vesialueille, projektikoordinaattori Pia Lindberg-Lumme kertoo.

Koronavirustilanteen takia työpajan ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin, kun tilaisuuden järjestäminen on mahdollista. Työpajassa käsitellään verkkokyselyn perusteella saatua palautetta.

Verkkokyselyyn pääsee täältä. Kyselyyn pääsee myös Uudenkaupungin kaupungin verkkosivuilta. Kysely on auki 30.4. asti. Kyselyyn vastaamisessa kannattaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta Explorerin sijaan.

Kalankasvatuksen kehittämishanke toteutetaan vuosina 2018–2021. Uudenkaupungin kanssa hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus (Luke), Gaia Consulting Oy ja Metsähallitus. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Hankkeessa sekä siihen kuuluvassa verkkokyselyssä ja työpajassa tuotettua tietoa hyödynnetään Uudenkaupungin vesialueiden kehittämishankkeissa ja merialueen suunnittelussa.

Lisätietoa:

Projektikoordinaattori Pia-Lindberg Lumme, Growth4Blue Consulting Ky, pia(at)growth4blue.fi, puh. 040 356 2555
Tutkija Markus Kankainen, Luonnonvarakeskus, markus.kankainen(at)luke.fi, puh. 029 532 7687

Koronavirustilanteesta johtuvien komission hyväksymien väliaikaisten valtiontukikehysten merkitys kalatalousalalla

Koko EU:n talous kokee nyt vakavia seurauksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Yhdessä muiden tukitoimenpiteiden kanssa komissio haluaa varmistaa, että jäsenmailla on riittävästi liikkumavaraa taloudellisten vahinkojen korjaamiseksi.

Komissio hyväksyi nopeutetulla menettelyllä tilapäiset puitteet valtiontukitoimenpiteille koronavirustilanteessa. Tilapäisissä valtiontukikehyksissä on tilanteen korjaamiseksi viisi erilaista elementtiä (i) suorat tuet, verotuet ja ennakkomaksut, (ii) valtiontakaukset, (iii) tuetut julkiset lainat, (iv) suojatoimet pankeille ja (v) lyhytaikainen vientiluottovakuutus.

Kalatalouden osalta tulee ottaa huomioon suorien tukien, verotukien ja ennakkomaksujen osalta asetetut erityisehdot. Yrityskohtainen tuki ei saa ylittää 120 000 euroa ja tuki ei koske kalatalous- ja vesiviljelyalan vähämerkityksellisen tuen soveltamisalan ulkopuolella jääviä toimenpiteitä.

Tukea voi myöntää yrityksille, jotka eivät olleet vaikeuksissa ennen 31.12.2019. Hyväksyttyjen väliaikaisten valtiontukikehysten mukainen tuki pitää myöntää 31.12.2020 mennessä.

Muutos mahdollistaa kansallisten varojen käytön koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korjaamiseen. Valtiontukisääntöjen kansallisesta soveltamisesta tiedotetaan myöhemmin, kun valmistelu asian tiimoilta etenee.

Lue lisää komission tiedotteesta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496

Komission tiedonanto väliaikaisista valtiontuen kehyksistä: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf

Koronaviruksen vaikutus kalatalousalaan ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimeenpanoon

Koronaviruksen leviämisellä Euroopassa on vaikutuksia myös kalatalouden yrityksiin ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) toimintaan. Tällä hetkellä kalatalouden yritystoiminta ja kalakauppa toimivat suhteellisen normaalisti ja myös kalan ulkomaankauppa sekä logistiikka toimivat. Maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskukset ja Luonnonvarakeskus pitävät keskitetysti yllä ajantasaista tilannekuvaa koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista kalatalousalalle ja kalakauppaan. Hallinto pyrkii omilla toimillaan tukemaan kalan alkutuotannon ja kalakaupan toimintaedellytyksiä.

Euroopan unionin tasolla neuvotellaan parhaillaan siitä, miten meri- ja kalatalousrahastoa ja valtiontukia voitaisiin hyödyntää kalatalousalan tukemiseksi vaikeassa koronatilanteessa. Asiasta tiedotetaan heti, kun neuvottelut saadaan päätökseen.

EMKR:n tukien myöntäminen ja maksaminen pyritään hoitamaan normaalisti, mutta esimerkiksi paikan päällä tehtäviä tarkastuksia saatetaan lykätä. Lisäksi uuden, vuosia 2021−2027 koskevan ohjelmakauden valmistelussa saattaa tulla viivästyksiä, koska fyysistä läsnäoloa vaativia valmistelutilaisuuksia joudutaan siirtämään myöhemmäksi. Esimerkiksi ELY-keskusten alueellisia, yleisölle avoimia valmistelutilaisuuksia ei näillä näkymin voida järjestää alkuperäisessä aikataulussa eli huhti-toukokuussa. Uusista ajankohdista tiedotetaan mahdollisimman pian.

Jos tuensaajan on tarpeen tehdä muutoksia tai hakea lisäaikaa käynnissä olevaan, EMKR:n tuella toteutettavaan hankkeeseen koronaepidemian vuoksi, tulee asiasta neuvotella rahoittavan ELY-keskuksen kanssa mahdollisimman pian.

Koronaviruksen takia peruuntuneiden tilaisuuksien, kuten matkojen tai tapahtumien, kulut ovat tukikelpoisia, jos niitä ei ole mahdollista peruuttaa tai hakea takaisin tilaisuuden järjestäjältä tai palvelun tarjoajalta.  Tilaisuuksien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia.

Ruokaviraston sivuilta löytyy tarkempaa ohjeistusta koronaviruksesta ja elintarvikkeista kuluttajille ja yrityksille.

 

Lisätietoa:

Maa- ja metsätalousministeriö

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Pohjois-Savon ELY-keskus

Lapin ELY-keskus

Tukien maksatukseen liittyvissä kysymyksissä neuvoo KEHA-keskus.

 

Valtioneuvosto: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta

Euroopan komissio: Koronavirus – EU:n toimet

Maa- ja metsätalousministeriö: Turvataan arjen jatkuminen ruoantuotannossa