ELY-keskus tiedottaa: Kaupallisten jokilohisaaliiden merkintä

ELY-keskuksen tiedote 28.1.2019: Kaupallisten jokisaaliiden merkintä (PDF)

Jokialueelta kaupallisessa kalastuksessa pyydettyjen Itämerestä peräisin olevien lohien ensimyynti on sallittu vain sellaisille kaupallisille kalastajille, jotka ovat ilmoittaneet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle aikovansa kyseisenä vuonna harjoittaa lohen kaupallista kalastusta jokialueella. Jokialueella kaupallisessa kalastuksessa saadut lohet on merkittävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun tunnisteen avulla.

1 tammikuuta 2019 voimaan astuneen Valtioneuvoston asetuksen 1100/2018 14 a § mukaan kaupallisen kalastajan, joka aikoo harjoittaa jokialueelta kalastetun Itämerestä peräisin olevan lohen ensimyyntiä, tulee vuosittain helmikuun loppuun mennessä antaa tätä koskeva ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoituksessa tulee antaa kalastajan yhteystiedot sekä tiedot hänen edellisenä vuonna jokialueelta kaupallisesti kalastamiensa lohien määrästä. Ilmoituksessa tulee myös ilmoittaa, kuinka monta lohien merkintätunnistetta kalastaja tarvitsee tulevalla kalastuskaudella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää vuosittain ilmoituksessa ilmoitetun tarvittavan määrän tunnisteita ilmoituksen tehneelle kaupalliselle kalastajalle.

Ilmoitus tehdään asuinpaikan mukaisesti joko kirjallisena tai sähköpostilla alla mainittuihin osoitteisiin:

1. Lapin ELY-keskukseen tai
2. Varsinais-Suomen ELY-keskukseen (Rannikon kalatalouspalvelut)
Ilmoituksen pitää sisältää seuraavat tiedot:
1. Asia: Jokilohimerkki
2. Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
3. Edellisenä vuonna (2018) jokialueelta (ilmoita joki) pyydettyjen lohien määrä
4. Tarvittavien merkkien määrä

Yhteystiedot:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi tai
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi Lisätietoja: Timo Väänänen, puhelin 0295 037 567

Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236 20101 TURKU tai
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi Lisätietoja: Lars Sundqvist, puhelin 0295 028 628