Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskeva valtioneuvoston asetus lausunnolle

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa (EMKVR) koskevaa kansallista lainsäädäntöä täydennetään valtioneuvoston asetuksella. Lausuntokierros asetusluonnoksesta järjestetään 24.3.–21.4.2022.

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään esimerkiksi uuden ohjelmakauden tukitasoista, hyväksyttävistä kustannuksista ja avustusmuodoista. Tukitasoihin ei esitetä merkittäviä muutoksia edelliseen ohjelmakauteen verrattuna.

Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan toukokuun aikana. Tällä varmistettaisiin, että rahaston tukipäätösten teko voidaan aloittaa heti, kun Euroopan komissio on hyväksynyt rahaston Suomen ohjelman. Ohjelma on toimitettu komissiolle hyväksyttäväksi helmikuussa, ja komission hyväksyntää odotetaan loppukeväästä tai alkusyksystä. Valtioneuvoston asetusta on tarkoitus täydentää myöhemmin vuoden 2022 aikana esimerkiksi hyljekorvausmallia ja innovaatioseteleitä koskevilla säännöksillä.

Lausuntoja asetusluonnoksesta voivat antaa myös muut kuin lausuntopyynnössä mainitut tahot. Lausunnot tulee toimittaa sähköpostitse maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon 21.4.2022 klo 16.15 mennessä.

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta PDF

Luonnos Valtioneuvoston asetukseksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta PDF 

Muistio: ​​​​​​​Valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta PDF