Komission täytäntöönpanoasetus koskien Itämeren turskan suojelua

Komission täytäntöönpanoasetus Itämeren itäosan turskakannan säilymiseen kohdistuvan vakavan uhan lievittämiseksi toteutettavista toimenpiteistä

Komissio antoi 22.7.2019 asetuksen, jolla kielletään turskan kalastus osa-alueilla 24, 25 ja 26. Kyseiset komission täytäntöönpanoasetuksen toimenpiteet astuvat voimaan 24.7.2019 ja ovat voimassa vuoden 2019 loppuun. Kyseessä on komission vastaus Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n tieteelliseen neuvoon, jonka mukaan Itämeren itäisen turskakannan kalastus tulee vähentää mahdollisimman pian mahdollisimman alhaiselle tasolle.

 

(Kartta: FAO)

Asetuksen kiireelliset toimenpiteet koskevat vain osa-alueita 24-26, jotka sijaitsevat eteläisellä Itämerellä, ja niihin on poikkeuksia rannikkokalastukselle sekä sivusaaliita koskien. Suomen vesialueita asetuksen toimenpiteet eivät koske. Ahvenanmaata ympäröivä merialue on myös jätetty asetuksen ulkopuolelle.

Itämeren itäosan turskakannan kalastuksenhoitoalue käsittää osa-alueet 25–32. Myös osa-alueella 24 suurin osa saaliista on peräisin itäosan turskakannasta. ICESin mukaan turskien määrä ja saaliit ovat osa-alueilla 27–32 hyvin vähäisiä. Koska tämän asetuksen mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano aiheuttaa huomattavan rasitteen hallinnolle ja kalastajille, komission perustelujen mukaan olisi suhteetonta sisällyttää tämän asetuksen soveltamisalaan alueita, joilla Itämeren itäosan turskaa ei juuri esiinny.

Komission asetus perustuu yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 artiklaan 12, jonka mukaan komissio voi asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa hyväksyä välittömästi sovellettavia toimenpiteitä, jotka liittyvät meren elollisten luonnonvarojen säilymiseen kohdistuvaan vakavaan uhkaan.

Alkuperäinen asetus