Suomen EMKVR-ohjelman arviointi ja ennakointi

Suomen EMKVR-ohjelman arviointi ja ennakointi

Suomen EMKVR-ohjelman vaikuttavuutta ohjelmakaudella 2021-2027 arvioi Luonnonvarakeskuksen kalatalouden ja kalakanta-arvioinnin osaajista koostuva tiimi.

Kalan suomuja
Luke Luonnonvarakeskus logo

Suomen EMKVR-ohjelman arviointi ja ennakointi 2021-2027

Suomen EMKVR-ohjelman vaikuttavuutta arvioi Luonnonvarakeskuksen kalatalouden ja kalakanta-arvioinnin osaajista koostuva tiimi. Arviointia tehdään jatkuvan arvioinnin periaatteella tiiviissä yhteistyössä elinkeinon yrittäjien, hallinnon ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka perusteella kalatalouden kehittämis- ja politiikkatoimia voidaan ohjelmakauden aikana suunnata tehokkaasti oikeisiin kohteisiin. Arviointi palvelee myös EU-komission Suomen ohjelman seurantaan liittyviä tietotarpeita.

Arvioinnissa seurataan kalatalouden toimialojen ja toimintaympäristön kehitystä ja ennakoidaan niiden muutoksia. Kehitystä arvioidaan kansallisten ja kansainvälisten tilastojen ja katsausten sekä toimialan yrittäjien ja avainhenkilöiden haastattelujen tai toimijoille tehtyjen kyselyiden avulla. Kalatalouden yrittäjille ja sidosryhmille kuten myös hallinnolle itselleen tehdään vuosittain hallinnon toimintaa arvioiva sähköinen kysely. Myös kalatalouspolitiikan ja kalatalouden elinkeinoihin vaikuttavien muiden politiikkalohkojen vaikutuksia seurataan.

Arvioinnin tuloksia koostetaan alkutuotantoa, markkinoita ja hallintoa koskeviin katsauksiin sekä vuosittaiseen arviointiraporttiin, joita käsitellään kalatalouden kehittämisryhmissä, hallinnossa ja ohjelman seurantakomiteassa. Arvioinnissa tehdään myös ajankohtaisia tietotarpeita palvelevia erillisselvityksiä. Arviointi- ja ennakointitulosten perusteella käydään alan kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä vuoropuhelua kalatalouden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja arvioinnista ja ennakoinnista saa Luonnonvarakeskuksesta tutkija Kaija Saarnilta (kaija.saarni@luke.fi, 029 5327 683). Maa- ja metsätalousministeriöstä toimintaohjelman arvioinnista ja ennakoinnista lisätietoa antavat neuvotteleva virkamies Timo Halonen (timo.halonen@gov.fi) ja erityisasiantuntija Antony Starr (antony.starr@gov.fi).

Ennakointi ja arviointi ohjelmakaudella 2014-2020