Kalan jalostus ja kauppa

Kalan jalostus ja kauppa

Tukea voidaan myöntää kalan jalostuksen ja kaupan kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä menekinedistämishankkeisiin. 

Kalan jalostuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta 

Mihin tukea voi saada?  

Yleishyödylliset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet 

Yleishyödyllisillä hankkeilla luodaan laajasti toimialaa hyödyttävää uutta tietoa tai ratkaisumalleja.  

Rahoitusta suunnataan etenkin seuraaviin teemoihin: 

 • Silakan sekä vajaasti hyödynnettyjen kalalajien arvon ja elintarvikekäytön lisääminen kestävällä tavalla 
 • Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen 
 • Digitalisaatio ja data hyödyntäminen, esimerkiksi jäljitettävyystietojen kehittäminen yritysten ja kuluttajien tarpeisiin sekä sertifikaatteihin liittyen 
 • Automaatio, esimerkiksi pienen kalan käsittelyn automaation kehittäminen 
 • Tutkimuksen ja yritysten yhteistyöhön perustuvaa innovaatio-ohjelmakonseptia jatketaan erityisesti kalan korkean laadun kehittämiseksi sekä uusien tuoteinnovaatioiden vauhdittamiseksi. 
 • Kansainväliset tutkimusrahoitushaut (esim. pohjoismaiset rahoitushaut sekä EU:n Horisontti-ohjelman Era-Net- tai Cofund-rahoitusmallit). 
 • Pakkausteknologia ja logistiikka 
 • Tuottajaorganisaatioiden perustaminen ja toiminnan tuki 

Yritysten toteuttamat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet 

Yritysten toteuttamilla kehittämishankkeilla vauhditetaan uusien innovaatioiden ja ratkaisumallien käyttöönottoa yritystasolla sekä tuetaan yritysten kasvutoimia. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi vihreään ja digitaaliseen siirtymään, kuten datan hyödyntämiseen kuluttajatiedon ja arvon lisäämisessä sekä energiatehokkuuden parantamiseen. Hankkeet voivat liittyä myös esimerkiksi vajaasti hyödynnettyjen kalojen ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen uusilla tavoilla, kuten uusien tuotteiden kehittämiseen ja jalostusarvon parantamiseen sekä kansainvälistymiseen. 

Koulutus- ja neuvontahankkeet 

Koulutusta ja neuvontaa voidaan rahoittaa yritysten omina hankkeina tai yleishyödyllisinä hankkeina. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi vihreään ja digitaaliseen siirtymään. 

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Yleishyödyllisissä hankkeissa tuen saajina voivat olla tutkimuslaitokset, koulut, yliopistot ja muut yleishyödylliset toimijat. Rahoitettavien toimien tulee hyödyttää kalatalousalan kestävää kasvua ja uudistumista.  

Yritysten toteuttamille kehittämishankkeille voidaan myöntää rahoitusta kalatalousalan yrityksille. 

Paljonko tukea voi saada? 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet:  
Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa sekä viranomaisten toteuttamissa hankkeissa tuen määrä on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. 

Muut kuin yleishyödylliset kehittämishankkeet:  
Muissa kuin yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, mutta kuitenkin enintään 200 000 euroa.  
 

Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit 

Mihin tukea voi saada?  

Yritysten tuotannollisten investointien rahoittamisella tuetaan toimialan kasvua ja liiketoiminnan kannattavuuden parantamista.  

Rahoitusta suunnataan etenkin seuraaviin teemoihin: 

 • Arvon lisääminen ja laadun parantaminen 
 • Pakkausteknologia ja logistiikka 
 • Investoinnit ympäristövaikutusten minimoimiseksi 
 • Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen 

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Tukea voidaan myöntää kalatalousalan yrityksille. 

Paljonko tukea voi saada? 

Kalan jalostuksen ja tukkukaupan investointihankkeissa tuen määrä on enintään 20 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tästä poiketen ELY-keskus voi korottaa tuen enimmäismäärää seuraavilla perusteilla: 

 1. hanke perustuu korkeakoulun, tiedelaitoksen tai tutkimusorganisaation ja yrityksen yhteistyöhön; 
 2. hanke edistää merkittävästi vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tai kalateollisuuden sivuvirtojen jalostamista elintarviketuotteiksi tai korkean lisäarvon tuotteiksi; 
 3. kyse on ympäristön tilaa tai eläinten terveyttä ja hyvinvointia edistävästä hankkeesta; 

Tuen enimmäismäärää voidaan korottaa yksittäisen hankkeen osalta enintään 10 prosenttiyksiköllä kullakin edellä mainitulla perusteella kuitenkin siten, että yksittäisen hankkeen enimmäistukimääräksi voi muodostua enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 

Menekinedistäminen 

Mihin tukea voi saada?  

Toimenpiteestä voidaan rahoittaa kalan yleistä menekinedistämistä sekä erilaisia innovatiivisia tapoja vauhdittaa kalan käyttöä esimerkiksi ammattikeittiöissä. Lisäksi voidaan rahoittaa yleishyödyllisiä laadun kehittämiseen liittyviä hankkeita sekä kansainvälistymiseen liittyviä toimia.  

Rahoitusta suunnataan etenkin seuraaviin teemoihin: 

 • Kalan menekinedistäminen ja toimialaa koskeva yleinen viestintä/yhteiskunnallinen vuoropuhelu; yksittäisten tuotemerkkien menekinedistämistä ei voida tukea 
 • Kalan laadun parantaminen (yleishyödyllinen työ) 
 • Ammattikeittiöiden toimet kalan käytön lisäämiseksi ml. innovaatiokumppanuus 
 • Challenge-kilpailut, hackathon, uudet rahoitusmallit kestävästi tuotettujen kalatuotteiden käytön lisäämiseksi 
 • Yleishyödylliset kansainvälistymiseen liittyvät toimet, esimerkiksi messut; vientitukea ei voida maksaa 

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Yleishyödyllisissä hankkeissa tuen saajina voivat olla tutkimuslaitokset, koulut, yliopistot, ammattikeittiöt ja muut yleishyödylliset toimijat. Rahoitettavien toimien tulee hyödyttää kalatalousalan kestävää kasvua ja uudistumista. 

Yritysten toteuttamille kehittämishankkeille voidaan myöntää rahoitusta kalatalousalan yrityksille sekä yksityisille ammattikeittiöille. 

Paljonko tukea voi saada? 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet:  
Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa sekä viranomaisten toteuttamissa hankkeissa tuen määrä on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. 

Muut kuin yleishyödylliset kehittämishankkeet:  
Muissa kuin yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, mutta kuitenkin enintään 200 000 euroa.