Fiskförädling och fiskhandel

Fiskförädling och fiskhandel

Stöd kan beviljas för utvecklings- och investeringsprojekt samt säljfrämjande projekt inom fiskförädling och fiskhandel.

Innovationer, utveckling och rådgivning som gäller förädling av fisk

Vad kan man få stöd för?

Allmännyttiga forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt

Genom allmännyttiga projekt skapas ny information eller nya lösningar som i omfattande grad gynnar sektorn.

Finansiering riktas särskilt till följande teman:

 • Hållbar ökning av värdet och livsmedelsanvändningen av strömming och underutnyttjade fiskarter.
 • Utnyttjande av industrins sidoströmmar.
 • Digitalisering och utnyttjande av data, till exempel utveckling av spårbarhetsuppgifter så att de svarar mot företagens och konsumenternas behov samt i samband med certifikat.
 • Automatisering, till exempel utveckling av automatiserad hantering av småfisk.
 • En fortsättning av konceptet med innovationsprogram som bygger på samarbete mellan forskning och företag, särskilt för att utveckla hög kvalitet på fisk och påskynda nya produktinnovationer.
 • Internationella förfaranden för ansökan om forskningsfinansiering (t.ex. nordiska finansieringsansökningar samt finansieringsmodellerna Era-Net och Cofund inom EUprogrammet Horisont).
 • Förpackningsteknik och logistik.
 • Inrättande av producentorganisationer och stöd till verksamheten.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som genomförs av företag

Genom utvecklingsprojekt som genomförs av företag påskyndas införandet av nya innovationer och lösningsmodeller på företagsnivå, och företagens insatser för tillväxt får stöd. Projekten kan till exempel anknyta till den gröna och digitala omställningen, såsom användning av data för att öka konsumentinformationen och värdet samt förbättra energieffektiviteten. Projekten kan också anknyta till exempelvis nya sätt att använda underutnyttjad fisk och sidoströmmar från industrin, såsom utveckling av nya produkter och förbättring av förädlingsvärdet samt internationalisering.

Utbildnings- och rådgivningsprojekt

Utbildning och rådgivning kan finansieras som företagens egna projekt eller som allmännyttiga projekt. Projekten kan till exempel anknyta till den gröna och digitala omställningen.

Vem kan beviljas stöd?

Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara forskningsinstitut, skolor, universitet och andra allmännyttiga aktörer. De insatser som finansieras ska främja hållbar tillväxt och förnyelse inom fiskerinäringen.

När det är fråga om utvecklingsprojekt som genomförs av företag kan finansiering beviljas företag inom fiskerinäringen.

Hur mycket stöd kan man få?

Allmännyttiga utvecklingsprojekt:  
I allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt samt i projekt som myndigheter genomför är stödbeloppet högst 80 procent av projektets godtagbara totala kostnader, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

Andra än allmännyttiga utvecklingsprojekt:  
I andra än allmännyttiga utvecklingsprojekt är stödbeloppet högst 50 procent av projektets godtagbara totala kostnader, men dock högst 200 000 euro.
 

Investeringar i tillväxt och utveckling inom fiskförädlingen

Vad kan man få stöd för?

Genom att finansiera företagens produktionsrelaterade investeringar stöds tillväxt inom branschen och en förbättring av affärsverksamhetens lönsamhet.

Finansiering riktas särskilt till följande teman:

 • Ökat värde och bättre kvalitet.
 • Förpackningsteknik och logistik.
 • Investeringar för att minimera miljöpåverkan.
 • Utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.

Vem kan beviljas stöd?

Stöd kan beviljas till företag inom fiskerisektorn.

Hur mycket stöd kan man få?

I investeringsprojekt för fiskförädling och partihandel med fisk är stödbeloppet högst 20 procent av investeringens godtagbara totala kostnader. NTM-centralen kan höja stödets maximibelopp på följande grunder:

 1. projektet grundar sig på samarbete mellan en högskola, vetenskaplig institution eller forskningsorganisation och ett företag;
 2. projektet främjar avsevärt förädling av underutnyttjade fiskarter eller restflöden från fiskeindustrin till livsmedelsprodukter eller produkter med högt mervärde;
 3. det är fråga om ett projekt som främjar miljöns tillstånd eller djurs välfärd och välbefinnande.

Det maximala stödbeloppet för ett enskilt projekt kan höjas med högst 10 procentenheter på varje ovannämnd grund, dock så att maximibeloppet av stöd för ett enskilt projekt kan uppgå till högst 50 procent av projektets godtagbara totalkostnader.

Säljfrämjande insatser

Vad kan man få stöd för?

Åtgärden möjliggör finansiering av allmänna insatser som främjar försäljningen av fisk samt olika innovativa sätt att öka användningen av fisk, till exempel i professionella kök. Dessutom kan allmännyttiga projekt för utveckling av kvaliteten och insatser för internationalisering finansieras.

Finansiering riktas särskilt till följande teman:

 • Insatser som främjar försäljningen av fisk samt allmän kommunikation/samhällsdialog som gäller branschen. Säljfrämjande insatser för enskilda varumärken kan inte få stöd.
 • Förbättring av kvaliteten på fisk (allmännyttigt arbete).
 • De professionella kökens insatser för att öka användningen av fisk, inklusive innovationspartnerskap.
 • Challenge-tävlingar, hackaton, nya finansieringsmodeller för att öka användningen av hållbart producerade fiskprodukter.
 • Allmännyttiga insatser för internationalisering, till exempel mässor. Exportstöd kan inte betalas.

Vem kan beviljas stöd?

Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara forskningsinstitut, skolor, universitet, professionella kök och andra allmännyttiga aktörer. De insatser som finansieras ska främja hållbar tillväxt och förnyelse inom fiskerinäringen.

När det är fråga om utvecklingsprojekt som genomförs av företag kan finansiering beviljas företag inom fiskerinäringen och privata professionella kök.

Hur mycket stöd kan man få?

Allmännyttiga utvecklingsprojekt:  
I allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt samt i projekt som myndigheter genomför är stödbeloppet högst 80 procent av projektets godtagbara totala kostnader, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

Andra än allmännyttiga utvecklingsprojekt:  
I andra än allmännyttiga utvecklingsprojekt är stödbeloppet högst 50 procent av projektets godtagbara totala kostnader, men dock högst 200 000 euro.