Kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu

Kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu

Kalastuksen valvonnan ja tiedonkeruun tavoitteena on EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tehokas toteuttaminen.

Troolausta Saaristomerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Valvonta 

Mihin tukea voi saada?  

Rahoitettavien toimenpiteiden tavoitteena on, että kalastuksenvalvonnan viranomaiset ja kalatalouden toimijat pystyvät vastaamaan lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin EU:n yhteisen kalastuspolitiikan panemiseksi täytäntöön. Kalastusta koskevien ilmoitusvelvoitteiden ja valvontatiedon sekä riskinhallinnan tarpeisiin kehitetään ja ylläpidetään tietojärjestelmiä ja sähköisiä sovelluksia. Viranomaisille ja toimijoille rahoitetaan monipuolisia valvonnan ja saalisrekisteröinnin työkaluja, esimerkiksi satamien punnitusjärjestelmät, lajitteluun ja lajintunnistukseen soveltuvat laitteet, moottoritehon tarkistusmenetelmät tai alusten seurantaan tarkoitetut järjestelmät.  

Uutta teknologiaa kalastuksen valvonnan ja seurannan vahvistamiseksi testataan ja otetaan käyttöön. Tukikelpoisia ovat sekä laitteiston ja ohjelmistojen hankinta ja asennus että uusien teknologioiden tuottaman datan analysointikustannukset. 

Ohjelman rahoituksella edistetään kalatuotteiden digitalisoitujen jäljitettävyysjärjestelmien kehittämistä valvonta-asetuksen artiklan vaikuttavan ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Lisäksi kulut, joita toimijoille aiheutuu digitalisoitujen jäljitettävyysjärjestelmien kehittämisestä ja käyttöönotosta, ovat tukikelpoisia. 

Tukea voidaan myöntää myös viranomaisten koulutukseen sekä henkilöstön ja muiden valvontaresurssien turvaamiseen. 

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Kalastuksen valvonnan toimenpide koskee valvontaviranomaisten lisäksi koko kalastuselinkeinoa, koska tehokas ja luotettava valvonta lisää elinkeinon hyväksyttävyyttä. Tuensaajia voivat olla viranomaiset, kunnat, kalatalousalan yritykset sekä yleishyödylliset toimijat. 

Tiedonkeruu 

Mihin tukea voi saada?  

Toimenpiteiden tavoitteena on kalatalouden tiedonkeruun toteutuminen EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja EU-lainsäädännön mukaisesti vuosina 2021−2027 huomioiden kansalliset tiedonkeruutarpeet.  

Rahoitus kohdistuu ensisijaisesti seuraaviin osa-alueisiin: 

  • Tiedonkeruu kaupallisesta kalastuksesta ja kalakannoista (biologinen ja tilasto-taloudellinen tiedonkeruu, ml. sivusaalistiedot merinisäkkäistä ja linnuista) 
  • Tiedonkeruu vesiviljelystä ja kalanjalostuksesta 
  • Tiedonkeruu vaelluskaloista (lohi, meritaimen ja ankerias) 
  • Tiedonkeruu vapaa-ajan kalastuksesta 
  • Tietopyyntöihin vastaaminen 
  • Kansainvälinen osallistuminen ja yhteistyö 
  • Tietokantojen ylläpito ja kehitys 

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Tiedonkeruuhankkeen toteuttaa Luonnonvarakeskus.