Fiskeövervakning och datainsamling

Fiskeövervakning och datainsamling

Syftet med fiskeövervakning och datainsamling är att effektivt driva EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Troolausta Saaristomerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Övervakning

Vad kan man få stöd för?

Syftet med de åtgärder som finansieras är att göra det möjligt för fiskeövervakningsmyndigheterna och aktörerna inom fiskerinäringen att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer i fråga om genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. Informationssystem och elektroniska tillämpningar utvecklas och underhålls för anmälningsskyldigheter, övervakningsinformation och riskhantering inom fiske. För myndigheter och aktörer finansieras mångsidiga verktyg för övervakning och fångstregistrering, till exempel vägningssystem i hamnarna, anordningar för sortering och artidentifiering, metoder för kontroll av motoreffekten och system för uppföljning av fartygen.

Ny teknik som förbättrar övervakningen och uppföljningen av fisket testas och tas i bruk. Såväl anskaffning och installation av utrustning och program som kostnader för analys av de data som den nya tekniken producerar berättigar till stöd.

Med hjälp av finansiering via programmet främjas och stöds utvecklingen av digitaliserade spårbarhetssystem för fiskprodukter i syfte att säkerställa ett verkningsfullt och effektivt genomförande av artikel 58 i kontrollförordningen. Även kostnader till följd av utveckling och ibruktagande av digitaliserade spårbarhetssystem berättigar till stöd.

Stöd kan också beviljas för myndigheternas utbildning samt för tryggande av personalen och andra övervakningsresurser.

Vem kan beviljas stöd?

Övervakningen av fisket berör inte endast övervakningsmyndigheterna utan hela fiskerinäringen eftersom effektiv och tillförlitlig övervakning ökar acceptansen för näringen. Stödmottagare kan vara myndigheter, kommuner, företag inom fiskerinäringen och allmännyttiga aktörer.

Datainsamling

Vad kan man få stöd för?

Målet med åtgärderna är att 2021–2027 genomföra datainsamlingen i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken och EU-lagstiftningen med beaktande av de nationella behoven av information. 

Finansiering anvisas i första hand till följande delområden:

  • Datainsamling om kommersiellt fiske och fiskbestånd (biologisk och statistisk-ekonomisk datainsamling, inkl. uppgifter om bifångster av marina däggdjur och fåglar)
  • Datainsamling om vattenodling och fiskförädling
  • Datainsamling om vandringsfiskar (lax, öring och ål)
  • Datainsamling om fritidsfiske
  • Svar på begäranden om information
  • Internationellt deltagande och samarbete
  • Upprätthållande och utveckling av databaser

Vem kan beviljas stöd?

Naturresursinstitutet ansvarar för att genomföra programmet för insamling av data i Finland.