Kestävä vesiviljely

Kestävä vesiviljely

Tukea voidaan myöntää vesiviljelyn kehittämis- ja investointihankkeille. 

Troolausta Saaristomerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Vesiviljelyn innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta 

Mihin tukea voi saada?

Yleishyödylliset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet 

Yleishyödyllisillä hankkeilla luodaan laajasti toimialaa hyödyttävää uutta tietoa tai ratkaisumalleja. 

 Rahoitusta suunnataan kansallisen vesiviljelystrategian mukaisesti etenkin seuraaviin teemoihin:  

 • Sijainninohjaus ja alueiden kehittäminen vesiviljelytarkoitukseen. 
 • Digitalisaatio ja automaatio, esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmien ja sähköisten ilmoitusjärjestelmien kehittäminen, etämonitorointi ja -operointi sekä vedenalaiset kamerat, jotka mahdollistavat ajantasaisen kalaston tietojen optimoinnin, terveystarkkailun ja ongelmien ennaltaehkäisyn.  
 • Rahoitusta voidaan käyttää kansainvälisten koordinoitujen rahoitushakujen kansallisena rahoitusosuutena siten, että ohjelmasta voidaan rahoittaa suomalaisten toimijoiden kustannukset (esim. pohjoismaiset rahoitushaut sekä EU:n Horisontti-ohjelman Era-Net- tai Cofund-rahoitusmallit).  
 • Eläinten terveys ja hyvinvointi, ml. eläinten hyvinvointiohjelma. 
 • Ympäristövaikutusten vähentäminen, erityisesti ravinnepäästöjen vähentämistä edistävät toimet, kuten ympäristöystävällisempien rehujen kehittäminen. 
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, esimerkiksi sään ääri-ilmiöihin varautuminen. 
 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, esimerkiksi energiatehokkaiden ratkaisuiden kehittäminen.  
 • Luomuvesiviljelyn kehittäminen. 
 • Kiertovesikasvatuksen ja avomerituotannon kehittäminen 
 • Olemassa olevien tuotantolaitosten toiminnan kehittäminen ja ympäristötehokkuuden parantaminen. 
 • Vesiviljelyn monipuolistaminen uusiin lajeihin. 
 • Leväviljelyn kehittäminen sekä sen mahdollisuudet hiilen sidontaan ja ravinteiden poistoon kalankasvatuksen yhteydessä. 
 • Uhanalaisten kalalajien viljelyn kehittäminen. 

Yritysten toteuttamat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet 

Yritysten toteuttamilla kehittämishankkeilla vauhditetaan uusien innovaatioiden ja ratkaisumallien käyttöönottoa yritystasolla sekä tuetaan yritysten kasvutoimia kansallisen vesiviljelystrategian mukaisesti. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi vihreään ja digitaaliseen siirtymään, kuten ympäristö- ja ilmastovaikutusten pienentämiseen ja eläinten hyvinvoinnin kehittämiseen sekä uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Hankkeet voivat liittyä myös vesiviljelytoiminnan monipuolistamiseen, kuten uusien lajien viljelyn kehittämiseen.  

Koulutus- ja neuvontahankkeet 

Koulutusta ja neuvontaa voidaan rahoittaa yritysten omina hankkeina tai yleishyödyllisinä hankkeina. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi yrittäjyyskoulutukseen ja yrityksen kehittämispolun suunnitteluun ja toteutukseen, kansallisiin ja kansainvälisiin yhteiskoulutuksiin sekä osaamisen kehittämiseen, joka koskee ympäristölupien hakemista ja siihen liittyviä mallinnuksia. Lisäksi voidaan myöntää koulutusseteleitä tarpeelliseksi katsotun koulutuksen hankkimiseen. 

Kenelle tukea voidaan myöntää?

Yleishyödyllisissä hankkeissa tuen saajina voivat olla tutkimuslaitokset, koulut, yliopistot, viranomaiset ja muut yleishyödylliset toimijat. Rahoitettavien toimien tulee hyödyttää vesiviljelyalan kestävää kasvua.  

Yrityslähtöisille kehittämishankkeille voidaan myöntää rahoitusta suoraan vesiviljely-yrityksille tai yrityksille, jotka kehittävät ratkaisuja vesiviljelyalan kestävän kasvun mahdollistamiseksi. Yrityslähtöiset kehittämishankkeet voidaan toteuttaa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. 

Paljonko tukea voi saada? 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet:  
Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa sekä viranomaisten toteuttamissa hankkeissa tuen määrä on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. 

Muut kuin yleishyödylliset kehittämishankkeet:  
Muissa kuin yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, mutta kuitenkin enintään 200 000 euroa.  
 

Vesiviljelyn investoinnit 

Mihin tukea voi saada?  

Toimenpiteestä rahoitetaan kansallisen vesiviljelystrategian mukaisesti investointeja vesiviljelyn kestävään kasvuun ja sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden parantamiseen. Yritysten kasvu- ja kehitysinvestointien rahoittamisella tuetaan toimialan kestävää kasvua ja liiketoiminnan kannattavuuden parantamista. Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden parantamiseen liittyvillä investoinneilla tavoitellaan ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämistä ja eläinten hyvinvointiin liittyvää kehitystä sekä työturvallisuuden parantamista.  

Rahoitusta suunnataan etenkin seuraaviin teemoihin:  

 • Arvon lisääminen ja laadun parantaminen  
 • Vesiviljelyn kestävä kasvu ja toiminnan kehittäminen: esimerkiksi uusien laitosten rakentaminen, tuotantokapasiteetin lisääminen, tuotannon tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen 
 • Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen 
 • Energiatehokkuuden parantaminen ja siirtyminen uusiutuvaan energiaan 
 • Ympäristövaikutusten vähentäminen vanhoissa vesiviljelylaitoksissa, esimerkiksi siirtyminen vähemmän ympäristöä kuormittavan teknologian käyttöön 
 • Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät investoinnit, esimerkiksi laitosten suojaaminen sään ääriolosuhteilta 
 • Toiminnan monipuolistaminen uusiin viljelylajeihin (mm. uudet kalalajit, levät ja simpukat)  
 • Ravinnepäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähentäminen 
 • Hylkeiden ja muiden suojeltujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisy  
 • Toimet eläinten hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen  
 • Luomuvesiviljelyyn liittyvät investoinnit 
 • Investoinnit turvallisuuteen ja työolojen parantamiseen 
 • Uhanalaisten kalalajien viljelyn kehittämiseen. 

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Tukea voidaan myöntää vesiviljely-yrityksille.  

Paljonko tukea voi saada? 

Vesiviljelyn investointihankkeissa tuen määrä on enintään 40 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Poikkeuksena tästä ELY-keskus voi korottaa tuen enimmäismäärää seuraavilla perusteilla: 

 1. hanke perustuu korkeakoulun, tiedelaitoksen tai tutkimusorganisaation ja yrityksen yhteistyöhön; 
 2. hanke edistää merkittävästi vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tai kalateollisuuden sivuvirtojen jalostamista elintarviketuotteiksi tai korkean lisäarvon tuotteiksi; 
 3. kyse on ympäristön tilaa tai eläinten terveyttä ja hyvinvointia edistävästä hankkeesta; 

Tuen enimmäismäärää voidaan korottaa yksittäisen hankkeen osalta enintään 10 prosenttiyksiköllä kullakin edellä mainitulla perusteella kuitenkin siten, että yksittäisen hankkeen enimmäistukimääräksi voi muodostua enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.