Hållbart vattenbruk

Hållbart vattenbruk

Stöd kan beviljas för utvecklings- och investeringsprojekt inom vattenbruk.

Troolausta Saaristomerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Innovationer, utveckling och rådgivning som gäller vattenbruk

Vad kan man få stöd för?

Allmännyttiga forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt

Genom allmännyttiga projekt skapas ny information eller nya lösningar som i omfattande grad gynnar sektorn.

I enlighet med den nationella vattenbruksstrategin riktas finansieringen framför allt till följande teman:

 • Lokaliseringsstyrning och utveckling av områden för vattenbruk.
 • Digitalisering och automatisering, till exempel utveckling av styrsystem för produktionen och elektroniska rapporteringssystem, fjärrövervakning och fjärrstyrning samt undervattenskameror som möjliggör uppdaterad optimering av uppgifter om fiskbestånd, övervakning av hälsan och förebyggande av problem.
 • Finansieringen kan användas för den nationella finansieringsandelen i internationella samordnade förfaranden för ansökan om finansiering på så sätt att de finländska aktörernas kostnader kan finansieras via programmet (t.ex. nordiska finansieringsansökningar samt finansieringsmodellerna Era-Net och Cofund inom EU-programmet Horisont).
 • Djurens hälsa och välbefinnande, inklusive programmet för djurens välbefinnande.
 • Minskning av miljökonsekvenserna, särskilt åtgärder för att minska näringsutsläpp, såsom utveckling av mer miljövänligt foder.
 • Anpassning till klimatförändringen, till exempel beredskap inför extrema väderfenomen.
 • Minskning av koldioxidutsläppen, till exempel utveckling av energieffektiva lösningar.
 • Utveckling av ekologiskt vattenbruk.
 • Utveckling av fiskodling i cirkulerande vatten och produktion på öppet hav.
 • Utveckling av verksamheten i befintliga produktionsanläggningar och en förbättring av deras miljöeffektivitet.
 • Diversifiering av vattenbruket så att det omfattar nya arter.
 • Utveckling av algodling och dess potential att binda kol och avlägsna näringsämnen i samband med fiskodling.
 • Utveckling av odling av hotade fiskarter.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som genomförs av företag

Genom utvecklingsprojekt som genomförs av företag påskyndas införandet av nya innovationer och lösningsmodeller på företagsnivå, och företagens insatser för tillväxt får stöd i enlighet med den nationella vattenbruksstrategin. Projekten kan till exempel anknyta till den gröna och digitala omställningen, såsom minskning av miljö- och klimatpåverkan och utveckling av djurens välbefinnande samt utveckling av nya digitala lösningar. Projekten kan också avse diversifiering av vattenbruksverksamheten, såsom utveckling av odling av nya arter.

Utbildnings- och rådgivningsprojekt

Utbildning och rådgivning kan finansieras som företagens egna projekt eller som allmännyttiga projekt. Stöd kan beviljas till exempel för företagarutbildning samt för planering och genomförande av företagets utvecklingsväg, för nationella och internationella gemensamma utbildningar och för utveckling av kunnande som gäller ansökan om miljötillstånd och anknytande modellering. Det är också möjligt att bevilja utbildningssedlar för anskaffning av utbildning som betraktas som nödvändig.

Vem kan beviljas stöd?

Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara forskningsinstitut, skolor, universitet, myndigheter och andra allmännyttiga aktörer. De insatser som finansieras ska främja hållbar tillväxt inom vattenbrukssektorn.

När det gäller företagsbaserade utvecklingsprojekt kan finansiering beviljas direkt till vattenbruksföretag eller företag som utvecklar lösningar som möjliggör hållbar tillväxt inom vattenbrukssektorn. Företagsbaserade utvecklingsprojekt kan genomföras som ett samarbete mellan företag och forskningsinstitut.

Hur mycket stöd kan man få?

Allmännyttiga utvecklingsprojekt:  
I allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt samt i projekt som myndigheter genomför är stödbeloppet högst 80 procent av projektets godtagbara totala kostnader, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

Andra än allmännyttiga utvecklingsprojekt:  
I andra än allmännyttiga utvecklingsprojekt är stödbeloppet högst 50 procent av projektets godtagbara totala kostnader, men dock högst 200 000 euro.
 

Investeringar i vattenbruk

Vad kan man få stöd för?  

I enlighet med den nationella vattenbruksstrategin finansierar åtgärden investeringar i hållbar tillväxt inom vattenbruket och investeringar för att förbättra den sociala och ekologiska hållbarheten. Genom att finansiera företagens investeringar i tillväxt och utveckling stöds hållbar tillväxt inom branschen och en förbättring av affärsverksamhetens lönsamhet. Investeringar i syfte att förbättra social och ekologisk hållbarhet har som mål att minska klimat- och miljöpåverkan och främja utvecklingen av djurens välbefinnande samt att förbättra arbetssäkerheten.

Finansiering riktas särskilt till följande teman:

 • Ökat värde och bättre kvalitet.
 • Hållbar tillväxt inom vattenbruket och utveckling av verksamheten: till exempel byggande av nya anläggningar, ökning av produktionskapaciteten, effektivisering av produktionen och förbättring av lönsamheten.
 • Utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.
 • Förbättring av energieffektiviteten och övergång till förnybar energi.
 • Minskning av miljöpåverkan i gamla vattenbruksanstalter, till exempel övergång till teknik som belastar miljön mindre.
 • Investeringar i anpassning till klimatförändringen, till exempel för att skydda anläggningar vid extrema väderförhållanden.
 • Åtgärder för att diversifiera verksamheten så att odlingen omfattar nya arter (bl.a. nya fiskarter, alger och musslor).
 • Minskning av näringsutsläpp och annan miljöpåverkan.
 • Förebyggande av skador orsakade av sälar och andra skyddade djur.
 • Insatser för att förbättra djurens välbefinnande och hälsa.
 • Investeringar i ekologiskt vattenbruk.
 • Investeringar i säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden.
 • Utveckling av odling av hotade fiskarter.

Vem kan beviljas stöd?

Stöd kan beviljas till vattenbruksföretag.

Hur mycket stöd kan man få?

I investeringsprojekt för vattenbruk är stödbeloppet högst 40 procent av investeringens godtagbara totala kostnader. NTM-centralen kan höja stödets maximibelopp på följande grunder:

 1. projektet grundar sig på samarbete mellan en högskola, vetenskaplig institution eller forskningsorganisation och ett företag;
 2. projektet främjar avsevärt förädling av underutnyttjade fiskarter eller restflöden från fiskeindustrin till livsmedelsprodukter eller produkter med högt mervärde;
 3. det är fråga om ett projekt som främjar miljöns tillstånd eller djurs välfärd och välbefinnande.

Det maximala stödbeloppet för ett enskilt projekt kan höjas med högst 10 procentenheter på varje ovannämnd grund, dock så att maximistödbeloppet för ett enskilt projekt kan vara högst 50 procent av investeringens godtagbara totala kostnader.