Meripolitiikka

Meripolitiikka

Meripolitiikan rahoitus jakautuu kolmeen teemalliseen toimenpidekokonaisuuteen.
Nämä ovat 1) meriosaaminen ja 2) merialueiden valvonta ja 3) rannikkovartiostoyhteistyö.

Troolausta Saaristomerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Meri­osaaminen 

Mihin tukea voi saada?  

Toimenpiteestä voidaan rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, joilla lisätään tietoa tai tiedon hyödyntämistä meriympäristön tilaa koskevan osaamisen parantamiseksi. Rahoitusta suunnataan EMKVR-asetuksen 32 artiklan mukaan seuraaviin teemoihin: 

  • luonto- ja lintudirektiivien mukaisten seurantojen, alueiden nimeämisen ja hallinnoinnin vaatimusten täyttämiseen (esimerkiksi pyöriäisten seuranta ja uusien Natura 2000-alueiden tunnistaminen). 
  • tiedonkeruutoimet tukevat osaltaan myös vesipuitedirektiivin ja meristrategiapuitedirektiivin tavoitteiden toteutumista 
  • merten aluesuunnittelun tukemiseen  
  • Euroopan meripoliittisen seurantakeskuksen tietojen laadun tai jakamisen parantamiseen. 

Meri­alueiden valvonta 

Mihin tukea voi saada?  

Toimenpiteessä voidaan rahoittaa yleishyödyllisiä hankkeita, jotka edistävät yhteisen tietojenvaihtoympäristön (CISE) tavoitteiden saavuttamista. Rahoitusta voidaan kohdistaa esimerkiksi valvontatiedon keräämiseen, analysointiin, jakamiseen ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Rahoitettavia kohteita ovat esimerkiksi uusien CISE-rajapintojen kehittäminen viranomaisten tietojärjestelmiin, Suomen CISE-palvelinympäristön kehittämiseen, sekä uusien merialueiden valvontaan liittyvien operatiivisten palveluiden kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvät toimet. 

Rannikko­vartiosto­yhteistyö 

Mihin tukea voi saada?  

Toimenpiteessä voidaan rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, jotka edistävät rannikkovartiostotoimintoja suorittavien kansallisten viranomaisten yhteistoimintaa ja kehittävät tehtäviin liittyviä suorituskykyjä sekä osallistumista rannikkovartiostotoimintoihin liittyvään eurooppalaiseen rannikkovartiostotoimintojen suorituskykyjen kehittämistyöhön ja operatiiviseen toimintaan.  

Rahoitettavat teemat voivat liittyä esimerkiksi: 

  • meripelastuksen kehittämiseen 
  • meriturvallisuuden ja –onnettomuuksien hallintaan 
  • ympäristövahinkojen valvontaan ja torjuntaan sekä niissä käytettävään kalustoon ja välineistöön 

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Tuen saajina voivat olla tutkimuslaitokset, yliopistot, Rajavartiolaitos, maakuntaliitot ja muut merialueiden valvontaan ja rannikkovartiostotoimintoihin osallistuvat viranomaiset sekä muut julkiset tai yleishyödylliset toimijat.