Maritimpolitik

Maritimpolitik

Finansiering av maritimpolitik är uppdelad i tre tematiska åtgärdshelheter. Dessa är 1) kunskap i havsfrågor och 2) sjöövervakning och 3) kustbevakningssamarbete.

Troolausta Saaristomerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Kunskap i havsfrågor

Vad kan man få stöd för?

Åtgärden möjliggör finansiering av allmännyttiga utvecklingsprojekt i syfte att utöka data eller utnyttjandet av data för att förbättra kunskaperna om den marina miljöns tillstånd. Enligt artikel 32 i EHFVF-förordningen ska finansieringen inriktas på följande teman:

  • uppfyllande av kraven om övervakning, utseende av särskilda bevarandeområden och förvaltning enligt habitat- och fågeldirektiven (t.ex. uppföljning av tumlare och identifiering av nya Natura 2000-områden)
  • åtgärderna för att samla in data bidrar även till att uppnå målen i ramdirektivet om vatten och ramdirektivet om en marin strategi
  • stöd till fysisk planering i kust- och havsområden
  • förbättring av kvaliteten på eller spridningen av uppgifter från det europeiska nätverket för marina observationer och data.

Sjöövervakning

Vad kan man få stöd för?

Åtgärden möjliggör finansiering av allmännyttiga projekt som främjar uppnåendet av målen för den gemensamma miljön för informationsutbyte (CISE). Finansiering kan exempelvis riktas till insamling, analys och delning av övervakningsdata samt till utveckling av informationssystemen. Objekt som finansieras är exempelvis utveckling av nya CISE-gränssnitt för myndigheternas informationssystem, utveckling av Finlands CISE-servermiljö samt åtgärder som gäller utveckling och införande av nya operativa tjänster i samband med sjöövervakning.

Kustbevakningssamarbete

Vad kan man få stöd för?

Åtgärden möjliggör finansiering av allmännyttiga utvecklingsprojekt som främjar samarbete mellan nationella myndigheter med kustbevakningsuppgifter och som utvecklar kapaciteten i anslutning till dessa uppgifter samt deltagande i det europeiska utvecklingsarbete som gäller kapaciteten i anslutning till kustbevakningsuppgifterna och i den europeiska operativa verksamheten.

Teman som finansieras kan exempelvis anknyta till:

  • utveckling av sjöräddningen
  • hantering av sjösäkerheten och sjöolyckor
  • övervakning och förebyggande av miljöskador samt utrustning och material som används i detta sammanhang.

Vem kan beviljas stöd?

Stödmottagare kan vara forskningsinstitut, universitet, Gränsbevakningsväsendet, landskapsförbund och andra myndigheter som deltar i sjöövervakningen och kustbevakningsverksamheten samt andra offentliga eller allmännyttiga aktörer.