Innovationsprogram

Precis som alla sektorer måste fiskerinäringen anpassa sig och förändras i takt med den omgivande världen.
De globala fiskresurserna är överfiskade på många ställen, men å andra sidan är en ökad efterfrågan på fisk en global trend. Vid sidan om vildfångade fiskar finns nu odlad fisk, som till och med gått om den vildfångade. Utnyttjandet av dessa resurser bör samtidigt vara miljömässigt hållbart, men även svara på den ökande efterfrågan. Och resterna från fisken: skulle det kunna finnas ett mervärde i dem i form av nya produkter? Det är dags för aktörerna att nätverka.

Finlands EHFF-åtgärdsprogram innefattar innovationsprogram för fiskerinäringen, miljöinnovationer inom fiskerinäringen och nätverksbaserat utvecklingsarbete inom hållbart vattenbruk. Dessutom stöds arbete med att utveckla saluföring och säljfrämjande åtgärder med mångåriga utvecklingsprogram.

Målet med innovationsprogrammen är ett utvecklingsarbete som gynnar hela branschen och fiskerinäringens värdekedja på ett mer hållbart sätt. I programmen förbättras forsknings- och utvecklingsverksamhetens effekt och företagens möjligheter att satsa på skapande av nya tekniker och produkter. Arbetet genomförs i nätverk, vilket främjar produktutvecklingen inom fiskerinäringen, stärker partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn samt uppmuntrar till djärva experiment.

I innovationsprogrammen definieras inte enskilda åtgärder på förhand, utan man fastställer effektmål för programmen. De nätverk som bildas inom ramen för innovationsprogrammen har till uppgift att upprätta en åtgärdsplan för att nå de uppställda effektmålen och vidta konkreta åtgärder enligt åtgärdsplanen. Modellen ger även aktörerna i nätverket möjligheter att reagera på föränderliga situationer och behov samt gör det möjligt att hitta en lösning på stora och flerdimensionella utmaningar. Programmen samordnas av Naturresursinstitutet, Aktion Österbotten och Pro Fisk.

Ytterligare information om ansökningsprocessen för programmen, urvalskriterier och förvaltningen hittar du i användningsplanen för innovationsprogrammen (på finska) (PDF)

Bakgrundsinformation rörande ansökan till innovationsprogrammen

Jord- och skogsbruksministeriet informerade den 3 april 2017 om att de tillsammans med NTM-centralerna hade startat fem innovationsprogram inom fiskerinäringen, med finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Programmen är följande:

  1. Öka värdet av inhemsk fisk och nya mervärdesprodukter
  2. Utveckla partnerskapet mellan forskning och fiskare
  3. Innovationsprogram för vattenbruk
  4. Marknadsföringsprogram för fiskerinäringen
  5. Miljöprogram för fiskerinäringen

Läs jord- och skogsbruksministeriets meddelande i sin helhet här (på finska).

I ansökningsförfarandet ingick följande åtgärder i Finlands åtgärdsprogram; Fiskets innovationer (art. 26 och 44.3), Partnerskap mellan forskning och fisket (art. 28 och 44.3), Skyddandet och restaureringen av vattenekosystemet (art. 40 delarna b–g och i samt art. 44.6), Innovationer inom vattenbruket (art. 47) samt Marknadsföring (art. 68). Ansökningstiden för innovationsprogrammen var 23.6–9.9.2016.

Företag, organisationer och sammanslutningar kan söka till innovationsprogrammet och ansökan till programmen skedde i två steg.

Innovationsprogram i Twitter