Miljöprogrammet för fiskerinäringen – Kymppi

Miljöprogrammet för fiskerinäringen – Kymppi

Miljöprogrammet för fiskerinäringen, Kymppi, fokuserar på att förbättra fiskresursernas livskraft och avkastning och på att göra användningen av dem mer hållbar. Dessutom stödjer programmet förutsättningarna för fiskresursernas naturliga förökning.

Harmaahylje nostaa päätään vedestä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Miljöprogrammet för fiskerinäringen – Kymppi

Miljöprogrammet för fiskerinäringen, Kymppi, fokuserar på att förbättra fiskresursernas livskraft och avkastning och på att göra användningen av dem mer hållbar. Dessutom stödjer programmet förutsättningarna för fiskresursernas naturliga förökning.

I utvecklingsplanen för miljöprogrammet har fem mål ställts upp: diversifiering av fiskarnas livsmiljö, pilotförsök med resultatbaserade finansieringsmodeller, återupplivning av sikproduktionen i Finska viken, utveckling av metoder för restaurering av vandringsfiskar och stöd för hållbart fiske (Figur 1). Åtgärder som syftar till att uppnå målen kan modifieras flexibelt i takt med att programmet fortskrider.

Man har lyft fram till exempel utveckling av metoder för restaurering och uppföljning av strömmande vatten samt tillhörande kompetens, utveckling av miljöDNA samt miljöflödet och främjande av överflyttningar av ål. I olika restaureringsprojekt kommer man att pröva resultatbaserade finansieringsmodeller som gör det möjligt att kombinera mindre projekt och aktörer till större helheter.

Man söker en lösning på de kollapsade sikfångsterna i Finska viken genom att utveckla verksamhet för utplantering av nykläckta yngel i Kymmene älv. Man försöker förbättra resultatet av utplanteringen av vandringsyngel av laxfiskar genom att utöka den stimulerande odlingen och utveckla utplanteringsmetoderna. Man skulle kunna påverka fiskets hållbarhet genom att klargöra målen för skyddsområdena eller genom smidig rapportering av bifångsterna.

Målen har utformats i samarbete med de viktigaste intressentgrupperna och Fiskerinätverket så att de är centrala för restaureringen och bevarandet av ett hållbart fiske och de levande naturresurserna i vattnen. Åtgärderna stödjer både programmet för främjande av inhemsk fisk och det prioriterade handlingsprogrammet för Finlands Natura 2000-nätverk och dess konnektivitet (Prioritised Action Framework, PAF).

Partner:

  • Naturresursinstitutet (samordnare)
  • Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus ry
  • Västra Nylands vatten och miljö rf
  • Spring DNA
  • Finlands miljöcentral
  • Valonia
  • Östra Finlands universitet
  • Jyväskylä universitet

Nya partner kan ansluta sig till nätverket.

Miljöprogrammet för fiskerinäringen har beviljats 750 000 euro i finansiering för 2023–2026. Man kommer att ansöka om ytterligare finansiering också från andra finansieringskällor.