Att söka stöd

Ansökan om stöd

På denna sida hittar du information om EHFVF:s stödmöjligheter samt anvisningar om hur du ansöker om stöd, genomför projekt och ansöker om utbetalning.

Allmänt om ansökan om stöd

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat de första ansökningsomgångarna av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) den 4 mars. De första ansökningsomgångarna gäller investeringsåtgärd, verksamhetsbidrag till fiskeleader-grupper samt datainsamling och tillsyn. Planen för att öppna de återstående ansökningsförfarandena har uppdaterats den 29 september 2023.

Ansökningsförfarandena för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden infördes för skyndsamma investeringsprojekt. Genom att lämna in en ansökan till informationssystemet Hyrrä blir kostnaderna för projektet stödberättigande från och med den dag som ansökan lämnas in, om närings-, trafik- och miljöcentralen senare fattar ett positivt beslut om stöd för projektet. Med andra ord kan projekt redan efter att ansökan om stöd lämnats in börja genomföras på den sökandes egen risk och med vetskap om att projektet eventuellt kan meddelas ett negativt stödbeslut.

Europeiska kommissionen godkände Finlands program för EHFVF 2021–2027 den 3 augusti 2022. De åtgärdsspecifika anvisningarna samt riktlinjerna preciseras i takt med att programperioden framskrider. Läs de allmänna ansökningsanvisningar innan du lämnar in ansökan.

Övervakningskommittén för EHFVF godkände urvalskriterierna för projekt den 15 september 2022. Urvalskriterierna för projekten utgörs av allmänna kriterier för stödberättigande och åtgärdsspecifika urvalskriterier. Varje projekt ska uppfylla kriterierna för stödberättigande i tillämpliga delar, för att det i projektbehandlingen ska vara möjligt att gå vidare till att bedöma de åtgärdsspecifika urvalskriterierna. Poängsättningen grundar sig på de strategiska valen i Finlands EHFVF-program.

De kontinuerliga ansökningsomgångarna som har öppnats 4.3.2022:

Prioritering 1: hållbart fiske samt återställande och skydd av vattenmiljön

  • Investeringar i fiske
  • Investeringar i selektivitet och skydd av fiskeredskap samt i djurs välbefinnande
  • Datainsamling
  • Tillsyn

Stöd beviljas inte för investeringar i fiskehamnar och landningsplatser. De insatser som rör dessa kan sökas senare. Stöd för åtgärden byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten kan sökas fortlöpande från och med den 24 oktober 2022.

Prioritering 2: Hållbart vattenbruk samt beredning och marknad

  • Investeringar i vattenbruk
  • Investeringar i beredning

Prioritering 3: Lokal utveckling

  • Fiskeleader verksamhetsbidrag

Ansökan om utbetalning av stöd lämnas in i Hyrrä-systemet. Betalningsansökan behandlas av NTM-centralernas samt AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, dvs. UF-centret.