Blue Products

Blue Products 3.0

Programmets övergripande mål är att öka användningen av viktigaste identifierade och underutnyttjade fiskarterna, särskilt strömming, siklöja, vassbuk och mörtfiskar, samt användning av sidoflöden från förädlingsindustrin som livsmedel eller högre värda produkter.

Blue Products 3.0

Programgenomförare

 • Aktion Österbotten (administratör)
 • Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
 • Åbo universitet
 • Naturresursinstitutet
 • Österbottens Fiskarförbund (koordinator)

Målsättningar

Programmets övergripande mål är att öka användningen av viktigaste identifierade och underutnyttjade fiskarterna, särskilt strömming, siklöja, vassbuk och mörtfiskar, samt användning av sidoflöden från förädlingsindustrin som livsmedel eller högre värda produkter.

Programmets prioriteringar och huvudmål:

Förbättring av fiskens kvalitet genom hela värdekedjan

 • Analysera kvaliteten på fisk och lämpliga metoder för att förbättra kvaliteten. Fokus ligger på de viktigaste fiskarterna som används till livsmedel och foder
 • Förbättra kvaliteten på den fisk som erbjuds konsumenten
 • Öka mängden inhemsk fisk av livsmedelskvalitet

Främjande av produktutveckling och nya produktionsmetoder för fisk

 • Förbättra fiskeindustrins processer och produkternas kvalitet
 • Öka användningen av nya fiskarter och sidoflöden som råvara för livsmedel och foder
 • Hjälpa den inhemska fiskerisektorn att hitta nya produktkoncept för olika konsumentgrupper

Påskyndande av kommersialiseringen av fraktioner från fisk

 • Skala upp produktionsprocesserna för fraktioner mot produktionsskala
 • Utveckla fraktionernas egenskaper och modellprodukter för kommersialisering
 • Öka utnyttjande av fraktioner i olika produktkoncept hos företag utanför fiskeribranschen (t.ex. livsmedel, sällskapsdjursfoder, kosttillskott, kosmetika)

Utveckling av nätverksbaserat samarbete

 • Konsortiet utvidgar kontinuerligt sitt nätverk genom att presentera resultat öppet och aktivt i syfte att så effektivt som möjligt förankra forskningsresultat
 • Nuvarande internationella nätverk stärks och nya internationella samarbetspartner identifieras
 • Främja tillgången till finansiering för företags produktutvecklingsprojekt, i vilka forskare från BP deltar

Vilka åtgärder planeras i inledningsskedet

 • De centrala företagens aktuella utvecklings- och forskningsbehov kartläggs genom personliga intervjuer. På så sätt kan forskningen allt tydligare styras så att den är företagsorienterad och producerar konkret mervärde för utvecklingen av branschen.
 • Behoven av att förbättra fiskråvarans kvalitet kartläggs
 • Mängden sidoflöden och deras uppkomstplatser kartläggs
 • Kartläggningen av nya processmetoder inleds i syfte att öka effektiviteten i fiskesektorns processer samt produkternas kvalitet och hållbarhet
 • Processmetoder för att förbättra fraktionernas egenskaper vidareutvecklas

Mer information

Marina Nyqvist, koordinator
Österbottens Fiskarförbund
marina.nyqvist@fishpoint.net
tfn 050 527 2314