Utvecklingsprogram för vattenbruket

Utvecklingsprogram för vattenbruket

Den inhemska fiskproduktionen ska ökas på ett hållbart sätt så att den kan svara på den ökande efterfrågan på fisk. Samtidigt måste man hålla fast vid de mål som ställts upp för en god ekologisk status. Med utvecklingsprogrammet för vattenbruket (Veke) strävar man efter tillväxt genom samordning av närings- och miljömålen samt lönsamhet genom nya verksamhetssätt och metoder.

Suomalainen kala täyttää korkeat laatukriteerit. Kuva: Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Suomalainen kala täyttää korkeat laatukriteerit. Kuva: Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Utvecklingsprogram för vattenbruket

Den inhemska fiskproduktionen ska ökas på ett hållbart sätt så att den kan svara på den ökande efterfrågan på fisk. Samtidigt måste man hålla fast vid de mål som ställts upp för en god ekologisk status. Med utvecklingsprogrammet för vattenbruket (Veke) strävar man efter tillväxt genom samordning av närings- och miljömålen samt lönsamhet genom nya verksamhetssätt och metoder.

Att förutse och mäta miljökonsekvenserna i havsområdet ger nödvändig information för samordning av målen. I programmet utreds förutom miljökonsekvensbedömningen i det öppna havsområdet bland annat de miljöskyddsmässiga förutsättningarna för ny yngelproduktion både på stranden och i den inre och mellersta skärgården. Information och prognoser om lokala förhållanden, såsom vind och vågor, hjälper företagen att planera praktiska operationer i öppna havsområden.

Fiskarnas välbefinnande håller på att bli ett betydande kriterium för verksamhetens hållbarhet och en förutsättning för lönsamheten. I Veke-projektet uppdateras boken Terve kala, utbildas yrkespersoner inom fiskhälsa och förankras god praxis i företagen genom utbildning av de som ansvarar för fiskhälsan och de behandlande veterinärerna.

Största delen av den odlade fisken i Finland produceras även i fortsättningen i nätbassänger. Anläggningarnas belastning på åtminstone skyddade områden kan eventuellt minskas med hjälp av tekniker som tillvaratar suspenderade ämnen, som är under utveckling i världen. Näringsbelastningen kan också dämpas genom att man utvecklar billigare lösningar som återvinner vatten.

I programmet utvecklas digitala lösningar, som gör det möjligt att utnyttja kameror, ekolod och sensorer bland annat för att styra utfodringen, observera och bekämpa rovdjur, följa upp fiskarnas välbefinnande samt bygga upp tidiga varningssystem och system för produktionsstyrning eller beslutsfattande. I Veke fokuserar man också på hanteringen av yngelproduktion och moderfiskbestånd, till exempel produktion året runt av finsk rom från RAS-yngel och RAS-ynglens framgång i havet. Dessutom utreds hur nya foderråvaror påverkar fiskens sensoriska kvalitet. Med en årlig enkät som genomförs av Finlands Fiskodlarförbund tillfrågas företagen inom branschen om betydelsen av programmets teman och om nya viktiga teman.

Veke-programmets arbetspaket:

 • Bedömning och reglering av miljökonsekvenser
 • Områden, verksamhetsmodeller och teknologier för fiskodling i havet
 • Minskning av den specifika miljöbelastningen och koldioxidavtrycket
 • Fiskarnas välbefinnande
 • Digitala lösningar
 • Hantering av yngelproduktion och moderfiskbestånd
 • Fiskprodukternas kvalitet

Partner för innovationsprogrammet för vattenbruk är:

 • Naturresursinstitutet (samordnare)
 • Finlands miljöcentral
 • Livsmedelsverket
 • Meteorologiska institutet
 • Forststyrelsen
 • Finlands Fiskodlarförbund
 • Yrkesinstitutet Livia
 • Jyväskylä universitet
 • Åbo universitet

Nya partner kan ansluta sig till nätverket.

Utvecklingsprogrammet för vattenbruket har beviljats 1,8 miljoner euro i finansiering för 2023–2026.